Výzva k předkládání žádostí o zapsání do seznamu pacientských organizací

Vytvořeno: 16. 12. 2021 Poslední aktualizace: 21. 12. 2021

Organizace mohou nově od 1. 1. 2022 podat ministerstvu zdravotnictví žádost o zapsání do seznamu pacientských organizací, který je vytvářen na základě § 113f zákona o zdravotních službách. Pacientské organizace zapsané na seznamu se mohou při splnění zákonných podmínek účastnit řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě pro vzácná onemocnění (§ 39da zákona o veřejném zdravotním pojištění) nebo nominovat za pacienty členy poradního orgánu, který vydává odůvodněný podklad pro ministra zdravotnictví k vydání jeho závazného stanoviska v tomto řízení.

Výzva k předkládání žádostí o zapsání do seznamu pacientských organizací
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 113f zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 371/2021 Sb., výzvu k předkládání žádostí o zapsání na seznam pacientských organizací.

Podmínky pro zapsání organizace na seznam pacientských organizací

1. Pacientskou organizací se rozumí zapsaný spolek, jehož hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů a jehož členy jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, přičemž tyto osoby mají rozhodující vliv na jeho řízení. Pacientskou organizací se rozumí též spolek, jehož členy jsou spolky, které splňují podmínky podle věty první a které volí členy jeho statutárního orgánu.

2. Ministerstvo zapíše pacientskou organizaci do seznamu pacientských organizací do 30 dnů ode dne obdržení její žádosti, jestliže:
  a. splňuje podmínky uvedené v odstavci 1,
  b. členové statutárního a nejvyššího orgánu, není-li tento orgán členskou schůzí, jsou voleni členy spolku, kterými jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, anebo spolky podle odstavce 1 věty druhé,
  c. zveřejňuje na svých internetových stránkách svou účetní závěrku a zdroje financování a
  d. provozuje činnost v oblasti pomoci pacientské veřejnosti a ochrany jejich práv a zájmů po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu podání žádosti.

3. Pacientskou organizací může být rovněž ústav či obecně prospěšná společnost, jejichž hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů, a kde pacienti, osoby jim blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku mají prokazatelně rozhodující vliv na řízení. Ustanovení odstavce 2 se použije přiměřeně.

Žádost o zapsání do seznamu pacientských organizací

1. Organizace vyplní Žádost o zapsání do seznamu pacientských organizací, ve které uvede: název, identifikační číslo, adresu sídla a popřípadě jinou adresu pro doručování.
2. K žádosti organizace přiloží
  a. Čestné prohlášení o počtu členů / osob podílejících se na činnosti, ve kterém uvede, v jakém poměru se jedná o pacienty, osoby blízké nebo jiné osoby,
  b. stanovy spolku,
  c. výroční zprávu za předchozí kalendářní rok s účetní závěrkou,

nejsou-li tyto dokumenty vedeny v základním registru nebo agendovém informačním systému a nejsou-li ministerstvu zpřístupněny pro výkon agendy.

3. Organizace zašle nejdříve 1. 1. 2022 žádost na ministerstvo jednou z následujících možností:
1. datovou schránkou se zadáním předmětu: „žádost – seznam pacientských organizací“; ID datové schránky: pv8aaxd

2. v listinné podobě na adresu:
      Oddělení podpory práv pacientů
      Ministerstvo zdravotnictví ČR
      Palackého náměstí 4
      128 01 Praha 2

3. elektronicky e-mailem na adresu: mzcr@mzcr.cz se zadáním předmětu: „žádost – seznam pacientských organizací“. Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát nebo autorizovaná konverze).

Zapsání do seznamu, rozhodnutí o zamítnutí žádosti a vyřazení ze seznamu

Ministerstvo zapíše pacientskou organizaci, která splňuje výše zmíněné podmínky, do seznamu pacientských organizací do 30 dnů ode dne obdržení její žádosti. Ministerstvo vydá pacientské organizaci o jejím zapsání do seznamu pacientských organizací osvědčení, a to do 7 pracovních dnů ode dne jejího zapsání. V případě nesplnění podmínek pro zapsání vydá ministerstvo do 30 dnů ode dne obdržení žádosti rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Přestane-li pacientská organizace splňovat podmínky pro zapsání, ministerstvo rozhodne o vyřazení organizace ze seznamu pacientských organizací. O takovém kroku ministerstvo organizaci informuje.

Seznam pacientských organizací podle zákona o zdravotních službách bude zveřejněn na adrese: pacientskeorganizace.mzcr.cz.

Přílohy