Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024

Vytvořeno: 31. 8. 2023 Poslední aktualizace: 15. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 2. října 2023 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Upozorňujeme na následující:

  • V případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen k žádosti (nikoliv k subjektu) přiložit platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů.
  • V případě podpisu žádosti zmocněncem je žadatel povinen přiložit k žádosti (nikoliv k subjektu) plnou moc udělenou statutárním orgánem.
  • Mezi oprávněnými žadateli nejsou vysoké školy.
  • Termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu je stanoven na 31. ledna 2025.

Pro lehčí průběh administrativního procesu doporučujeme:

  • před uzavřením a odesláním žádosti zkontrolovat, zda částky uvedeny v žádosti o dotaci souhlasí s částkami v rozpočtových tabulkách v příloze, že jsou tabulky řádně vyplněny (např. požadavky musí být specifikovány co nejpodrobněji, u OOV a mezd je nutný jmenovitý seznam osob), a že se součty v tabulkách a shodují s rozpočtem;
  • nevykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu – spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem;
  • nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy.

Výše uvedené informace nenahrazují plné znění Metodiky programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024.

Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515903115 nebo e-mailu: grantys@nap.cz.

Informace k aktualizaci metodiky: Mezi hodnotící kritéria bylo nově na základě návrhu oponenta přidáno kritérium Potřebnost projektu. Celkový možný počet udělených bodů není tedy 16, ale 18.

Přílohy