Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2024

Vytvořeno: 31. 8. 2023 Poslední aktualizace: 19. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2024.

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2024 upozorňujeme na hlavní změny pro rok 2024:

 Čl. 3 Metodiky:

 • V Prioritě č. 1 i v Prioritě č. 2 jsou nově stanoveny povinné specifické indikátory.
 • V Prioritě č. 1 – musí žadatel vyplnit všech 6 metodikou definovaných specifických indikátorů. K těmto indikátorům může žadatel dále přidat další vlastní indikátory pro vyhodnocení efektu projektu s měřitelnou hodnotou a jednotkou (např. výběrem ze seznamu obecných indikátorů dle bodu (5) event. z Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2023–2027, bod 4. Aktivity vedoucí k dosažení cílů Národního programu HIV/AIDS).
 • V Prioritě č. 2 – musí žadatel vyplnit metodikou definovaný specifický indikátor. K tomuto indikátoru musí žadatel přidat další nejméně 3 i více vlastích indikátorů pro vyhodnocení efektu projektu s měřitelnou hodnotou a jednotkou (např. výběrem ze seznamu obecných indikátorů dle bodu (5) event. z Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2023–2027, bod 4. Aktivity vedoucí k dosažení cílů Národního programu HIV/AIDS).

 Čl. 9 Metodiky:

 • V případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen přiložit do příloh žádosti v Grantysu platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů (tato povinnost se týká spolků, obecně prospěšných společností, ústavů a účelových zařízení registrovaných církví a náboženských společností). Informace o skutečných majitelích se vyplňuje rovněž do formuláře žádosti (Osoby s podílem v organizaci dle výpisu z evidence skutečných majitelů; Právnické osoby, v nichž má organizace podíl a výše tohoto podílu).
 • V případě podpisu žádosti zmocněncem je žadatel povinen přiložit do příloh žádosti plnou moc udělenou statutárním orgánem.

 Čl. 16 Metodiky:

 • Termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu je stanoven na 31. ledna 2025.

Čl. 21 Metodiky:

 • Konečný termín pro předložení žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 je stanoven na 2. října 2023 do 23.59 hodin.

 

Doporučení ke kontrole žádosti o dotaci před jejím odesláním:

V metodice v Čl. (11) Formální hodnocení žádostí – jsou uvedeny neodstranitelné vady žádosti, které vedou k zastavení řízení ze strany poskytovatele. Před odesláním žádosti vždy zkontrolovat, zda žádost tyto vady neobsahuje.

Pozornost věnujte zejména následujícím oblastem:

 • nejčastějším důvodem pro zastavení řízení je nedodání všech povinných příloh, zejména pak všech rozpočtových tabulek. Tabulky musí být doloženy ke všem položkám rozpočtu, tedy i k těm na které není požadována dotace (pokud jsou součástí rozpočtu projektu např. služby nebo osobní náklady, přestože na ně není požadována dotace, musí být doloženy příslušné rozpočtové tabulky);
 • před odesláním zkontrolovat, zda částky v rozpočtových tabulkách souhlasí s částkami uvedenými v žádosti o dotaci a jestli jsou všechny tabulky řádně vyplněny;
 • zachovat předepsaný formát žádosti o dotaci i rozpočtových tabulek;
 • číslo bankovního účtu uvedené v žádosti musí být shodné s bankovním účtem v povinné příloze;
 • indikátory musí být jasně specifikovány včetně uvedení číselného údaje tak, aby byla možná kvantitativní kontrola po ukončení projektu;
 • spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem, nelze vykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu (opakovaně se stává, že je předkládána žádost, kde jsou zahrnuty veškeré předpokládané mzdové a provozní náklady daného střediska, takto podaný projekt je velmi těžké zpracovat a v podstatě vždy obsahuje neodstranitelné vady);
 • zkontrolovat, zda je žádost řádně podepsána dle pokynů uvedených v metodice;
 • žádost je nutné do 2. října 2023 do 23.59 hod. zaslat systémem GRANTYS a rovněž datovou schránkou na MZ.

Nejčastější chyby v žádosti, kdy poskytovatel dotace musí zasílat výzvy k odstranění vad žádosti (tyto chyby zbytečně administrativně zatěžují jak poskytovatele dotace, tak i žadatele, a navíc zdržují dotační proces a finanční prostředky se ke všem příjemcům dotace dostanou se zpožděním) jsou:

 • žádost obsahuje neuznatelné náklady uvedené v Čl. (10) metodiky;
 • použití nesprávných tabulek či tabulek pro jiné dotační období či dotační program;
 • rozpočtové tabulky nejsou v předepsaném editovatelném formátu pro možnost editace;
 • špatné nastavení indikátorů. Indikátory musí být jasně definovány a snadno kontrolovatelné i po ukončení projektu. Ze žádosti musí být zřejmé, že splňují podmínky metodiky;
 • ze žádosti není zřejmé, že požadované položky v rozpočtu splňují podmínky metodiky apod.

Výše uvedené informace nenahrazují plné znění Metodiky dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2024. Doporučujeme nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy. Raději začněte s předstihem a v případě nejasností kontaktujte správce dotace: Jana Lanžová,
tel.: 224972911, e-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515903115 nebo e-mailu: grantys@nap.cz.

Přílohy