Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 9 s názvem „Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra“

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 30. června 2023 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na podporu onkologické prevence a péče.

Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem „Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra“.

Účelem podpory je vytvoření a implementace komplexních informačních systémů Národního screeningového centra sloužící k zajištění kvality populačních programů screeningu onkologických onemocnění.

Oprávněným žadatelem výzvy je Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 30. září 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 9. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Mgr. Jan Charvát, projektový manažer, e-mail: npo@mzcr.cz.

Přílohy