Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 8 s názvem „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“

Vytvořeno: 24. 5. 2023 Poslední aktualizace: 13. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 24. května 2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 8 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu.

Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy.

V rámci výzvy budou podporovány 3 aktivity:

Aktivita A

Oprávněným žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje onkologickou péči na území Karlovarského kraje.

Oprávněný žadatel předloží k Žádosti o podporu Smlouvu o vzájemné spolupráci v rámci poskytování komplexní onkologické péče uzavřenou s Komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice Plzeň.

Aktivita B

Mezi oprávněné žadatele aktivity B nepatří žadatelé oprávnění k čerpání prostředků v rámci předem definovaných projektů 1. – 3. výzvy NPO.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé nebo děti, nebo statutu vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé, nebo vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Oprávněnými žadateli jsou dále subjekty „ve spolupráci“ a subjekty „zajišťují smluvní spolupráci s KOC“ dle výše uvedených věstníků.

Podpořena budou centra uvedená ve věstnících MZ ČR č. 7/2020 a 8/2020.

Všichni oprávnění žadatelé jsou stanoveni bez ohledu na právní formu.

Každý oprávněný žadatel musí předložit kopie smluv se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími dvěma zdravotními pojišťovnami dominantními v kraji, které musí obsahovat odbornost klinická onkologie, či hematologie.

Aktivita C

Oprávněným žadatelem je Fakultní nemocnice v Motole.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 15. září 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 8. výzvu.

Žádosti budou podány v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Kontaktní email pro zodpovídání dotazů je npo@mzcr.cz.

Přílohy