Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 7 s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu“

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 30. června 2023 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech. Podporovány budou dvě oblasti.

V rámci aktivity A je účelem podpory vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti a/nebo na centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.

Účelem aktivity B je vybavení jednotek pro následnou léčebně rehabilitační péči o dospělé a/nebo dětské pacienty v rámci poskytovatelů, kteří mají statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti.

Oprávněnými žadateli pro aktivitu A i aktivitu B jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 16. října 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 7. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, a to emailem, kontaktní e-mail je npo@mzcr.cz.

Přílohy