Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 6 s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“

Vytvořeno: 6. 1. 2023 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 6. ledna 2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 6 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Předmětem otevřené výzvy je podpora kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech jednak v existujících pracovištích komplexní rehabilitace a jednak vznik nových pracovišť v regionech s nižší dostupností této péče.

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech. Investicí do infrastruktury vzniknou nová či zrekonstruovaná a moderními zdravotnickými prostředky vybavená pracoviště následné léčebně rehabilitační péče u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují komplexní léčebně rehabilitační péči.

Oprávněnými žadateli jsou:

Aktivita A

Oprávněnými žadateli jsou:

– organizace zřízené OSS;

– právnické osoby,

– organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi,

kteří jsou Poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, kteří jsou odbornými léčebnými ústavy, nebo jinými pracovišti zaměřenými na komplexní léčebně rehabilitační péči,  tzn. že jsou poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče a jsou zároveň realizátory specializovaných rehabilitačních programů zaměřených na léčbu dospělých i dětských pacientů po kritických stavech se zaměřením na pacienty s těžkým poškozením CNS, příp. pacienty po polytraumatech „(např. kranioprogram, neurorehabilitační program, spinální program).

Aktivita B

Oprávněnými žadateli jsou:

– kraje,

– obce,

– právnické osoby, organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi, kteří jsou Poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, kteří jsou odbornými léčebnými ústavy, nebo jinými pracovišti zaměřenými na komplexní léčebně rehabilitační péči a jsou, tzn. že jsou poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče

  • Oprávnění žadatelé pro Aktivitu B doloží následující doklady:
  1. Souhlas kraje se záměrem vzniku lůžek následné péče;
  2. Souhlas Všeobecné zdravotní pojišťovny se záměrem vzniku lůžek následné péče (příp. zápis z jednání s VZP, ze kterého tento souhlas bude vyplývat).

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 31. března 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 6. výzvu.

Žádosti budou podány v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, projektová manažerka, tel.: +420 224 972 673, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

Přílohy