Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 11 s názvem „Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom“

Vytvořeno: 15. 1. 2024 Poslední aktualizace: 29. 1. 2024

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 15. ledna 2024 11. výzvu k předkládání žádostí o  podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Cílem této výzvy je zlepšení technologického vybavení poskytovatelů zapojených do programu screeningu kolorektálního karcinomu a zvýšení průchodnosti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zkrácení čekacích dob na vyšetření a navýšení podílu preventivních kolonoskopií ze všech provedených vyšetření.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb v rámci stávající sítě screeningových pracovišť s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok 2022 dle NRHZS v rámci specifikovaného screeningového pracoviště (u povinné přílohy Čestné prohlášení žádosti budou specifikována jednotlivá IČP).

Centra pro screeningovou kolonoskopii dle seznamu dostupného na odkazu – https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2022/01/Seznam-poskytovatelu-screeningove-pracoviste-v-programu-screeningu-kolorektalniho-karcinomu.pdf.

Výzva je vyhlášena jako průběžná. Hodnoceny budou žádosti dodané vždy do 3 měsíců od vyhlášení výzvy. Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 15. ledna 2025, nebo do vyčerpání alokace.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 11. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, a to emailem, kontaktní e-mail je npo@mzcr.cz.

Přílohy