Výzva k předkládání žádostí o investiční dotaci v rámci programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ pro podprogram č. 135 102 „Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními“

Vytvořeno: 6. 2. 2023 Poslední aktualizace: 6. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR

vyhlašuje

v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“).

Výzvu k předkládání žádostí o investiční dotaci v rámci Programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČRpro podprogram č. 135 102 „Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními“ (dále jen „podprogram“).

Podprogram vytváří podmínky pro poskytování paliativní péče nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu (hospic, paliativní oddělení nemocnic) nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Cílem podprogramu je podpora zajištění vybavení již existujících speciálních lůžkových zařízení hospicového typu nebo poskytovatele lůžkové péče v oboru paliativní péče (hospiců a paliativních oddělení nemocnic), a to pořízením zejména polohovacích lůžek
a zvedáků pro imobilní pacienty. Dále podprogram podporuje nákup automobilů pro potřeby poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacientů v terminálním stavu v rámci domácí péče („mobilní hospice“).

Základní údaje:

Identifikační číslo programu: 135 100

Identifikační číslo podprogramu: 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními

Finanční podmínky:

Celková alokace výzvy (účast státního rozpočtu) činí celkem 3,995 mil. Kč.

Požadavek na účast státního rozpočtu na financování pořízení nebo technického zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku bude maximálně ve výši 70 %.

Minimální spoluúčast žadatele je 30 % z celkových nákladů.

Minimální pořizovací cena jednotlivé položky v projektu je 40 000 Kč.

Časové nastavení:

Datum vyhlášení výzvy: 6. února 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. března 2023

Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 1. dubna 2023

Maximální doba realizace akce: 30. června 2024

 Oprávnění žadatelé o dotaci

V rámci této výzvy mohou podávat žádost o dotaci níže uvedení oprávnění žadatelé.

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, a to:

 1. poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zdravotních službách“) kteří se prokážou Rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách pro poskytování paliativní péče nebo pro péči v hospici.
 2. poskytovatelé sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
  kteří poskytují zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních službách.

Formy oprávněných žadatelů

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytovatelé zdravotních služeb poskytujících paliativní péči a péči v hospici, jejichž zřizovatelem je kraj nebo obce.
 • kraje a obce.

Oprávněnými žadateli nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy
nebo získat dotaci z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:

 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení
  nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • byl na ně vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé musí mít aktivní datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o dotaci:

1) Žádost o dotaci musí obsahovat údaje dle § 14 odst. 3 Rozpočtových pravidel a další přílohy a dokumenty, včetně investičního záměru, které jsou uvedené v příloze č. 1 k této výzvě.

2) K žádosti o dotaci doloží

poskytovatel zdravotních služeb Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

nebo

poskytovatel sociálních služeb rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který poskytuje zdravotní službu podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

3) Žádost o dotaci je možné podat:

 1. a) v listinné podobě
 • poštou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů
  a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
 • osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR.

V případě podání Žádosti o dotaci v listinné podobě je nutné, aby Žádost byla podána v uzavřené obálce označené textem „Podpora hospicové paliativní péče v ČR – investice“. Současně musí být k Žádosti o dotaci přiloženy všechny dokumenty v elektronické verzi na CD/DVD nebo flashdisku.

b) datovou schránkou: ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd; Identifikační číslo organizace: 00024341.

c) elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR – adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést označení: „Podpora hospicové paliativní péče v ČR – investice“. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

4) Dnem přijetí Žádosti o dotaci se rozumí den podání na MZ ČR nebo den předání zásilky k poštovní přepravě autorizovanému poskytovateli služeb (poštovní razítko na obálce), případně den dodání datové zprávy do datové schránky MZ ČR nebo doručení elektronické zprávy na adresu elektronické podatelny MZ ČR.

5) V případě, že Žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, Poskytovatel zastaví v souladu s § 14j odst. 4 Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. 

6) Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky) poskytne: MZ ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. email: efi@mzcr.cz, tel.: 224 972 628.

7) Žádost musí být vypracována v českém jazyce.

8) Na základě podání Žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

 Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr žádostí o dotaci:

1) Hodnocení a výběr Žádostí o dotaci probíhá na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci a jejich přílohách. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ve všech fázích řízení o poskytnutí dotace využít možnosti § 14k odst. 1 Rozpočtových pravidel, tj. vyzvat žadatele k odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravu Žádosti.

2) Podmínky a kritéria hodnocení žádostí jsou uvedeny v dokumentaci Programu.

3) V případě, že žadatel o dotaci není oprávněným žadatelem (případně nedoloží veškeré požadované doklady), Poskytovatel zastaví v souladu s § 14j odst.4 písm. b) Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze dle § 14p Rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 Rozpočtových pravidlech.

4) Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14m Rozpočtových pravidel.

5) V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).

6) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad ve smyslu § 14q odst. 2. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – „Program 135 100 „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://mzd.gov.cz/135-100-podpora-hospicove-paliativni-pece-v-cr/.