Výzva k předkládání žádostí o investiční dotaci v rámci programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ pro podprogram č. 135 102 „Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními“

Vytvořeno: 11. 7. 2022 Poslední aktualizace: 25. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR

vyhlašuje

v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“).

Výzvu k předkládání žádostí o investiční dotaci v rámci Programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČRpro podprogram č. 135 102 „Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními“ (dále jen „podprogram“).

Podprogram vytváří podmínky pro poskytování paliativní péče pacientům v terminálních stavech zhoubných onemocnění. Podprogram zahrnuje vybavení již existujících hospiců a paliativních oddělení nemocnic včetně pořizování polohovacích postelí, zvedáků pro imobilní pacienty, antidekubitních matrací a specializovaný přístrojů, např. infuzní pump, laryngoskopů a dalších, které slouží ke zkvalitnění poskytované hospicové paliativní péče. Podprogram je určen i zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí hospicovou paliativní péči, pro která se vžil název „mobilní hospice“. Tato zařízení půjčují potřebná vybavení i do domácího prostředí pacienta a vytvářejí tak podmínky pro zachování komfortu domácího prostředí u indikovaných terminálně nemocných pacientů.

 Základní údaje:

Identifikační číslo programu: 135 100

Identifikační číslo podprogramu: 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními

 Finanční podmínky:

Minimální spoluúčast žadatele je 30 % z celkových nákladů.

Minimální pořizovací cena jednotlivé položky v projektu je 40 000 Kč

 Časové nastavení:

Datum vyhlášení výzvy: 11. července 2022

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. srpna 2022

Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 30. září 2022

Maximální doba realizace akce: 18 měsíců od vydání registrace akce

 Oprávnění žadatelé o dotaci

V rámci této výzvy mohou podávat žádost o dotaci níže uvedení oprávnění žadatelé.

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče:

 • poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování prokazující se Rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle Zákona o zdravotních službách pro paliativní a hospicovou péči,
 • poskytovatelé sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o sociálních službách“), který poskytuje zdravotní službu podle 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (kód 913).

Formy oprávněných žadatelů

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je kraj nebo obce.
 • kraje a obce.

Oprávněnými žadateli nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy nebo získat dotaci z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:

 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • byl na ně vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé musí mít aktivní datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost o dotaci:

1) Žádosti o dotaci musí obsahovat údaje dle § 14 odst. 3 Rozpočtových pravidel a další přílohy a dokumenty, včetně investičního záměru, které jsou uvedené v příloze č. 1.

2) doložení:

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle Zákona o zdravotních službách – je-li relevantní, tj. v případě poskytovatele zdravotních služeb.

nebo

Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona o sociálních službách – je-li relevantní, tj. v případě poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní službu podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a smlouvy od veřejné zdravotní pojišťovny na kód 913.

3) Žádost o dotaci je možné podat:

a) v listinné podobě

 • poštou na adresu:  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
 • osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR.

V případě podání Žádosti o dotaci v listinné podobě je nutné, aby Žádost byla podána v uzavřené obálce označené textem „Podpora hospicové paliativní péče v ČR – investice“. Současně musí být k Žádosti o dotaci přiloženy všechny dokumenty v elektronické verzi na CD/DVD.

b) datovou schránkou: ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd; Identifikační číslo organizace: 00024341.

c) elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR – adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést označení: „Podpora hospicové paliativní péče v ČR – investice“. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

4) Dnem přijetí Žádosti o dotaci se rozumí den podání na MZ ČR nebo den předání zásilky k poštovní přepravě autorizovanému poskytovateli služeb (poštovní razítko na obálce), případně den dodání datové zprávy do datové schránky MZ ČR nebo doručení elektronické zprávy na adresu elektronické podatelny MZ ČR.

5) V případě, že Žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, Poskytovatel zastaví v souladu s § 14j odst. 4 Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. 

6) Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky) poskytne: MZ ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. email: efi@mzcr.cz, tel.: 224 972 628.

7) Žádost musí být vypracována v českém jazyce.

8) Na základě podání Žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

 

Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr žádostí o dotaci:

1) Hodnocení a výběr Žádostí o dotaci probíhá na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci a jejich přílohách. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ve všech fázích řízení o poskytnutí dotace využít možnosti § 14k odst. 1 Rozpočtových pravidel, tj. vyzvat žadatele k odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravu Žádosti.

2) Podmínky a kritéria hodnocení žádostí jsou uvedeny v dokumentaci Programu.

3) V případě, že žadatel o dotaci není oprávněným žadatelem (případně nedoloží veškeré požadované doklady), Poskytovatel zastaví v souladu s § 14j odst.4 písm. b Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze dle § 14p Rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 Rozpočtových pravidlech.

4) Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14m Rozpočtových pravidel.

5) V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).

6) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad ve smyslu § 14q odst. 2. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – „Program 335 100 „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://mzd.gov.cz/135-100-podpora-hospicove-paliativni-pece-v-cr/.