Výzva k předkládání žádostí o dotaci

Vytvořeno: 22. 3. 2018 Poslední aktualizace: 22. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 23.března 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví ve vybraných krajích (Hl. město Praha, Jihomoravský, Olomoucký a Ústecký kraj a kraj Vysočina) v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. dubna 2018. Max. možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví I“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.02/15_039/0004672) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dotazy k podání žádostí o dotaci zasílejte na cdz1@mzcr.cz.

V přílohách nově naleznete právní výklad ke Smlouvě o spolupráci subjektů v rámci Center duševního zdraví a první část odpovědí na časté dotazy. Odpovědi na další obdržené dotazy budou uveřejňovány průběžně v následujících dnech.

Dále je v přílohách nově uveřejněn Komentář k výkladu kritéria pro odborné hodnocení 01 – Umístění CDZ v běžné zástavbě mimo nemocniční prostředí.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Center duševního zdraví.

Důležitá informace pro žadatele o dotaci na CDZ: kontrolujte prosím pravidelně datovou schránku, kam budou zasílány veškeré informace k průběhu dotačního řízení. Děkujeme.

 

Důležitá informace k požadavku doložení splnění povinnosti upravené v § 46 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejném zdravotním pojištění“) – tj. povinnost absolvovat s doporučujícím výsledkem výběrové řízení, a to pro stanovený rozsah zdravotních služeb oborů psychiatrie, klinická psychologie, všeobecná sestra a sestra pro péči v psychiatrii:

V případě oborů všeobecná sestra/sestra pro péči v psychiatrii je doložení absolvování výběrového řízení požadováno následujícím způsobem:

  • pokud má všeobecná sestra být/pracovat v ambulanci psychiatra, všeobecná sestra v ambulanci psychiatra výběrové řízení nepotřebuje, výběrové řízení má psychiatr, ten pro tuto sestru pouze doloží potřebné doklady
  • pokud ale bude všeobecná sestra samostatně nebo pouze se sociálním pracovníkem vyjíždět za pacientem, tedy pracovat v terénu a poskytovat péči pacientovi samostatně v jeho vlastním prostředí, pak to musí být všeobecná sestra se specializací pro péči v psychiatrii nebo všeobecná sestra pro domácí zdravotní péči a obě tyto odbornosti/sestry musí mít výběrové řízení.

Vzhledem k povinné délce výběrových řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, doporučujeme vstoupit v případě, že se na Vás povinnost absolvovat výběrové řízení vztahuje, v jednání s krajskými úřady již nyní před podáním žádosti o dotaci.

Upozornění pro žadatele o dotaci: Pokud podáváte žádost o dotaci v listinné podobě, prosím označte obálku nápisem „NEOTVÍRAT“ a textem „Program na podporu Center duševního zdraví“. 

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Center duševního zdraví

Příloha č. 1 Metodiky – Žádost o dotaci s přílohami

Příloha č. 2 Metodiky – Formulář Zprávy o zahájení pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3 Metodiky – Formulář Zprávy o realizaci pilotního provozu CDZ, včetně Monitorovacího listu

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5a Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel sociální péče

Příloha č. 5b Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v CDZ

Příloha č. 7 Metodiky – Pravidla veřejné podpory pro Program podpory Center duševního zdraví (CDZ)

Příloha č. 8 Metodiky – Oznámení o změnách

Pozvánka na Semináře pro žadatele

Prezentace dotačního programu CDZ

Prezentace evaluace CDZ

Výklad ke Smlouvě o spolupráci subjektů v rámci CDZ

Odpovědi na časté dotazy

Přílohy