Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu Podpory paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Vytvořeno: 21. 1. 2019 Poslední aktualizace: 2. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 21.1.2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu Podpory paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče v trvání 21 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 25.2.2019 Max. možná dotace pro jeden pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče je stanovena na 4 937 520 Kč.

Pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče bude hrazen z pilotního projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče.


S platností od 17. 12. 2019 byla vydaná Metodika programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče ve verzi 2.0.

Obsahuje zejména změny, které již byly příjemcům oznámeny a které většinou platí od 1.6.2019. Jedná se o rozšíření cílové skupiny podprogramu II dětští pacienti, kde byla skupina rozšířena o dětské pacienty, kteří nejsou hospitalizováni. Do cílové skupiny podprogramu II nově patří i děti, které se narodí ženám, kterým je poskytována paliativní péče, právě kvůli zdravotnímu stavu nenarozeného dítěte.

Další změny se týkají doplnění informací k Indikátoru 67010, Zrušení povinnosti zasílat Zprávu o realizaci na CD, aktualizace ohledně výše záloh, byly doplněny podmínky k odměnám a proběhly úpravy ve změnách oproti Žádosti v oblasti změn v personálním složení týmu. V oblasti informačních a komunikačních opatření došlo k upřesnění v oblasti pravidel zveřejňování podpory získané z EU fondů a byla doplněna příloha č. 9 – Povinný plakát.

Dále byla přidána příloha č. 8. Sběr dat a průběh pilotního provozu.

Došlo k aktualizaci přílohy č. 5 – Formulář Zpráva o zavedení a fungování paliativního programu a jeho vlivu na kvalitu a nákladovost paliativní péče (průběžná). Změny se týkají i Vyúčtování výdajů – Soupiska osobních výdajů, kde došlo k doplnění sloupce s vysvětlením absence

S platností od 17.12. 2019 byla Metodika upravena v oblasti pravidel pořádání semináře pro dva pilotní provozy a došlo k vypuštění povinnosti předkládat do 30.11. plánovanou sumu výdajů.“

Ministerstvo zdravotnictví dne 17. 4. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Dne 15.5.2020 byla účinnost výjimek prodloužena do 30.6.2020.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Metodika Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče  byla ke dni 2. 11. 2020 změněna.

Změna byla provedena v následujících částech Metodiky:

Kapitola

Stručný popis důležité změny

 

Změna platná od:

5.4

Z důvodu trvající epidemiologické situace způsobené nemocí COVID-19:

  • Bod 2 e) Zrušení povinnosti účasti na zahraničních stážích.
  • Nový bod 2 i) Možnost účasti na jiných vzdělávacích aktivitách.
  • Bod 4 Možnost uspořádat semináře i distanční formou a stanovení podmínek pro ně.

2.11.2020

9

Doplnění pravidel pro způsobilost výdaje v případě zásahu vyšší moci:

  • doplnění bodů 5) a 6)
  • Doplnění zpřesňujících informací do bodu 7) osobní náklady

12. 3. 2020


Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Příloha č. 1 – Nemocniční program paliativní péče – konziliární tým paliativní péče

Příloha č. 2 – Formulář Žádost o poskytnutí dotace (včetně přílohy Žádosti č. 3 Popis zajištění pilotního provozu a přílohy Žádosti č. 4  Jmenný seznam předpokládaných pracovníků pilotního provozu a přílohy Žádosti č. 5 Rozpočet pilotního provozu)

Příloha č. 3 – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 4 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 5 – Formulář Zpráva o zavedení a fungování paliativního programu a jeho vlivu na kvalitu a nákladovost paliativní péče (průběžná)

Příloha č. 6 – Formulář Oznámení o změnách

Příloha č. 7 – Formulář Zpráva o běžném provozu paliativního programu v nemocnici

Příloha č. 8. – Sběr dat a průběh pilotního provozu

Příloha č. 9 a,b – Povinný plakát

Původní verze metodiky vč. příloh

Výjimky pro nouzový stav – KTPP

Metodika Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče verze 3.0

Přílohy