Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory (dále jen MTDZ-S)

Vytvořeno: 28. 5. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 28. května 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory (dále jen MTDZ-S), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro seniory v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. 6. 2020.

Vzniknout mají 2 MTDZ-S. Jeden MTDZ-S vznikne se stacionářem, jeho maximální možná podpora činí 11 650 000,- Kč. Maximální možná podpora pro MTDZ-S bez stacionáře činí 9 500 000,- Kč.

Pilotní provoz MTDZ-S bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení MTDZ-S vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Cílem týmů pro seniory je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, která vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Primární působnost MTDZ-S je v domácím prostředí klienta. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 18. června 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na nss@mzcr.cz).

Přílohy