Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty

Vytvořeno: 20. 12. 2019 Poslední aktualizace: 20. 12. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. prosince 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty (dále jen MTDZ-P), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro děti a adolescenty v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 10. února 2020. Max. možná dotace pro jeden dětský multidisciplinární tým je stanovena na 11.050.000 Kč. 

Zřízení MTDZ-P vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Cílem týmů je prevence hospitalizací, jejich zkracování a nápomoc k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné společnosti. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty. Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 22. ledna 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na nsp@mzcr.cz).

Pilotní provoz MTDZ-P bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy