Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením

Vytvořeno: 31. 1. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 31. ledna 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením (dále jen „FMT“), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 9. března 2020. Max. možná dotace pro jeden forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000,00 Kč. Podpořeny budou celkem dva forenzní multidisciplinární týmy. 

Zřízení FMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Cílem týmů je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. Tým bude v úzkém kontaktu i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 14.  února 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz.

Pilotní provoz FMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Důležitá informace pro žadatele – text Výzvy pro forenzní týmy byl upraven dne 4. 3. 2020

Dne 4. 3. 2020 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, která byla vyhlášena dne 31. 1. 2020 (dále jen Výzva). Jediná změna spočívá v prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci. 

Text Metodiky Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením byl rovněž uveden do souladu s Výzvou. Upraveno bylo následující: datum ukončení příjmu Žádostí 30. 4. 2020


Důležitá informace pro žadatele – příloha č. 1 Výzvy, Metodika Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, Přílohy č. 4a a 4b Metodiky-Vymezení hodnotících kritérií, Příloha č.5a Metodiky-Rozhodnutí o poskytnutí dotace-poskytovatel sociální služby a Příloha č.5b Metodiky-Rozhodnutí o poskytnutí dotace-poskytovatel zdravotní péče, byla upravena dne 30.4.2020. Výzva byla vyhlášena 31. 1. 2020 (dále jen Výzva).

V kapitole VIII Metodiky byly upraveny požadavky na personální obsazení zdravotní části forenzního multidisciplinárního týmu. Uvedené přílohy byly upraveny v souladu s Metodikou Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením. Ostatní přílohy zůstávají nezměněny.

Upraveno bylo následující:

Psychiatr 1,0 úvazek. Z toho je minimálně 0,3 úvazku lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě odborného dohledu rozdělit mezi psychiatra se specializovanou způsobilosti v oboru psychiatrie (min. 0,3 úvazku) a psychiatra v přípravě k atestaci, po absolvování základního psychiatrického kmene (max. 0,7 úvazku), který splňuje požadavky dle § 4 Zákona o lékařských zdravotnických povoláních.

Klinický psycholog 1,0 úvazek. Z toho minimálně 0,2 úvazku Klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky č. 55/2011 Sb, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen „Vyhláška o činnostech pracovníků“). Celkový úvazek lze v případě odborného dohledu rozdělit mezi klinického psychologa 0,2 a psychologa ve zdravotnictví 0,8 úvazku.

Z důvodu změny textu Metodiky je posunut termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci na 5. června 2020.

Důležitá informace pro žadatele – text Výzvy pro forenzní týmy byl upraven dne 5. 6. 2020

Dne 5. 6. 2020 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, která byla vyhlášena dne 31. 1. 2020 (dále jen Výzva). Jediná změna spočívá v prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci, který připadá na 3.7. 2020. 

 

 

Přílohy