Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

Vytvořeno: 20. 3. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. března 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem (AMT), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro pacienty s adiktologickou poruchou v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. dubna 2020. Max. možná dotace pro velký multidisciplinární tým je stanovena na 11 300 000,-Kč, max. možná dotace pro malý multidisciplinární tým 6 700 000,- Kč.

Zřízení AMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Hlavní funkcí týmů je podpora zotavení individualizovanou formou, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v nemocnicích, domovech se zvláštním režimem atd.) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě institucionalizovaných do běžné komunity. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční, pokud současná situace dovolí, dne 17. dubna 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář včetně dotazů zasílejte prosím na adresu: miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na: nsp@mzcr.cz).

Pilotní provoz AMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy