Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II

Vytvořeno: 10. 10. 2018 Poslední aktualizace: 23. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 10. října 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. listopadu 2018. Max. možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky jsou dostupné ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Center duševního zdraví II.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II byla ke dni 11.10.2018 změněna.
Změna byla provedena s ohledem na formální chybu v tabulce personálního zajištění v čl. 4) v kapitole VIII. na straně č. 15.
 
Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 26. října 2018 v budově Ministerstva, Registraci na Seminář prosím zasílejte na adresu petra.herlova@mzcr.cz (v kopii na cdz2@mzcr.cz).

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 10 2019 proběhla aktualizace Metodiky CDZ II a její přílohy č. 3. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 17. 4. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Dne 15.5.2020 byla účinnost výjimek prodloužena do 30.6.2020.

 

Upozorňujeme příjemce, že k 19. 6. 2020 proběhla aktualizace Metodiky CDZ II a její příloh č. 3 a č. 5. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

Ministerstvo zdravotnictví dne 23. 10. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.

Přílohy:

Pozvánka na seminář

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II

Příloha č. 1 Metodiky – Formulář Žádost o poskytnutí dotace, včetně příloh

Příloha č. 2 Metodiky – Formulář Zpráva o zahájení pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3 Metodiky – Formulář Zpráva o realizaci pilotního provozu CDZ, včetně Monitorovacího listu

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5a Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel sociální péče

Příloha č. 5b Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v CDZ

Příloha č. 7 Metodiky – Pravidla veřejné podpory pro Program podpory Center duševního zdraví (CDZ)

Příloha č. 8. Metodiky – Oznámení o změnách

Příloha č. 9 Metodiky – Výklad k obsahu Smlouvy o spolupráci mezi Spolupracujícími subjekty v rámci CDZ

Příloha č. 10 Metodiky – Vzor povinného plakátu ve formátu A3

Výjimky pro nouzový stav – CDZ II

Výjimky pro nouzový stav – CDZ II_v2

Výjimky_ říjen 2020 – CDZ II

 

Přílohy