Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí

Vytvořeno: 25. 10. 2019 Poslední aktualizace: 25. 10. 2019

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí (ARP) v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 29. listopadu 2019. Max. možná dotace pro jednu Ambulanci s rozšířenou péčí je stanovena na 5.300.000 Kč. 

Pilotní provoz ARP bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení ARP vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, který podporuje člověka v jeho přirozeném prostředí.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Ambulancí s rozšířenou péčí.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 5. listopadu 2019, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz. Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na ns@mzcr.cz).


Důležitá informace pro žadatele: Dne 6.11.2019 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí (dále jen Výzva).

 

Text Výzvy byl uveden do souladu s textem Metodiky Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí. Upraveno bylo následující:

  1. Podmínkou oprávněnosti žadatele je pouze mít uzavřenu smlouvu s se zdravotními pojišťovnami, minimálně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) pro obor psychiatrie. (Tj. nezáleží na délce trvání této smlouvy.)
  2. Forma zdravotní péče: Péče poskytovaná ve vlastním sociálním  prostředí pacienta je povinně vyžadována pouze u sestry pro péči v psychiatrii, u ostatních odborností je doporučována.

 

Z důvodu změny textu Výzvy je posunut termín pro ukončení příjmu žádostí na 9. prosinec 2019.


 

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Ambulance s rozšířenou péčí

Příloha č. 1 Metodiky – Žádost o dotaci s přílohami

Příloha č. 2 Metodiky – Zpráva o zahájení pilotního provozu ARP – formulář

Příloha č. 3 Metodiky – Zpráva o realizaci pilotního provozu ARP – formulář, včetně Výkazu způsobilých výdajů (Příloha č. 3 a Metodiky) a Monitorovacího listu (Příloha č. 3 b Metodiky)

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5 Metodiky – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče – vzor

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v ARP

Příloha č. 7 Metodiky – Oznámení o změnách

Příloha č. 8 Metodiky – Metodika pro spolupráci ARP a PL

Příloha č. 9 Metodiky – Vzor povinného plakátu ve formátu A3

 

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 5.11.2019 

Projekt „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy