Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

Vytvořeno: 7. 5. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 7. května 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. června 2020. Max. možná dotace pro jednu Ambulanci s rozšířenou péčí je stanovena na 5.300.000 Kč. 

Zřízení ARP-AD vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, který podporuje člověka v jeho přirozeném prostředí.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 26. května 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na ns@mzcr.cz).

V případě, že nebude možné Seminář realizovat, přihlášení budou včas informováni a konzultace k dotačnímu programu budou probíhat individuálně.

Pilotní provoz ARP-AD bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Důležitá informace pro žadatele – text Metodiky ARP-AD byl upraven dne 26.5.2020

Dne 26. 5. 2020 byla upravena Metodika programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí  pro adiktologické pacienty.

Text Výzvy byl uveden do souladu s textem přílohy č. 4 Vymezení hodnotících kritérií ARP-AD. Upraveno bylo následující:

a.         Multidisciplinární tým poskytuje ambulantní služby ARP-AD ve společných prostorech v jednom objektu umístěném v běžné zástavbě nebo ve zdravotnickém zařízení, v němž se primárně neposkytuje psychiatrická lůžková.

Z důvodu změny textu Metodiky je posunut termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci na 1. července 2020

 

 

Přílohy