Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů

Vytvořeno: 19. 2. 2020 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 19. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie. 

Termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven do 30. června 2020. V současné době probíhá posouzení oprávněnosti žadatelů a posouzení splnění pravidel programu.

Výzva byla vyhlášena jako součást projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219), realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Prostřednictvím tohoto projektu se již vzdělává 12 lékařů. Cílem výzvy je podpořit minimálně 6 dalších lékařů.

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která by měla částečně pokrýt náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců, dojde totiž k refundaci mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity. Způsobilé výdaje jsou již od 1. ledna 2020.

Jednotliví lékaři se budou dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastnit vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky, tak povinné praxe v pěti vzdělávacích pracovištích (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Fakultní nemocnice v Motole, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava). Cílem je složení závěrečné atestační zkoušky v oboru dětské neurologie nejpozději do podzimu 2022.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze, Metodice Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie, které jsou k dispozici ke stažení v přílohách.

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje konzultace, a to prostřednictvím emailové adresy neurologove2@mzcr.cz.

Vzdělávání lékařů bude hrazeno z projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost – prioritní osa 2, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy:

Archiv

Výzva k předkládání žádostí

Příloha Výzvy č. 1 Metodika programu verze 2.0 platná od 20.4.2020

Příloha Metodiky č. 1 Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám verze 2.0 platná od 20.4.2020

Příloha Metodiky č. 8 Kritéria hodnocení verze 2.0 platná od 20.4.2020

Všechny přílohy Metodiky.zip

 

Přílohy