Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ pro podprogram č. 135 103 „Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče“

Vytvořeno: 1. 11. 2021 Poslední aktualizace: 13. 12. 2021

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 1. listopadu 2021 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu č. 135 100 „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ (dále jen „Program“) pro podprogram č. 135 103 „Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče“ (dále jen „Výzva“). Dotace je poskytována podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“).

Podporovanou aktivitou podprogramu je dobudování sítě hospiců – zdravotnických zařízení pro paliativní léčbu a tišení chronické bolesti, sloužící nemocným v preterminálním a terminálním stavu nádorového či jiného nevyléčitelného onemocnění, nebo nemocným trpícím chronickou bolestí jiné etiologie. V současnosti je jediným krajem, který dosud nemá kamenný hospic, Kraj Vysočina. Z tohoto důvodu je Výzva vyhlašována pro dobudování hospice v kraji Vysočina.

Základní údaje

Identifikační číslo Programu: 135 100

Identifikační číslo podprogramu: 135 103

Finanční podmínky:

Minimální spoluúčast žadatele je 30 % z celkových nákladů.

Maximální výše dotace ze SR: 67,120 mil. Kč.

Časové nastavení

Datum vyhlášení Výzvy: 1. listopadu 2021

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. prosince 2021

Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci: 31. prosince 2021

Realizace akce musí být ukončena nejpozději 30. června 2024

Oprávnění žadatelé o dotaci

1) Oprávněným žadatelem o dotaci je kraj Vysočina, případně příspěvková organizace zřízená krajem.

2) Oprávněnými žadateli nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy nebo získat dotaci z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:

  • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • byl na ně vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
  • byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Oprávnění žadatelé musí mít aktivní datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o dotaci

1) Žádosti o dotaci musí obsahovat údaje dle § 14 Rozpočtových pravidel a další přílohy a dokumenty, včetně investičního záměru, které jsou uvedené v Programu. 

2) Žádost o dotaci je možné podat:

  1. a) v listinné podobě
  • poštou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
  • osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR.

V případě podání Žádosti o dotaci v listinné podobě je nutné, aby Žádost byla podána v uzavřené obálce označené textem „Podpora hospicové paliativní péče“. Žádost musí být dále podána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno je zkompletovaným originálem se všemi povinnými přílohami. Druhý je identickou kopií s označením KOPIE. Současně musí být k Žádosti o dotaci přiloženy všechny dokumenty v elektronické verzi (CD/DVD/USB).

  1. b) datovou schránkou: ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd; Identifikační číslo organizace: 00024341.
  2. c) elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR – adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést označení: „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

3) Dnem přijetí Žádosti o dotaci se rozumí den podání na MZ ČR nebo den předání zásilky k poštovní přepravě autorizovanému poskytovateli služeb (poštovní razítko na obálce), případně den dodání datové zprávy do datové schránky MZ ČR nebo doručení elektronické zprávy na adresu elektronické podatelny MZ ČR.

4) V případě, že Žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, Poskytovatel zastaví v souladu s článkem 4) § 14j odst. a) Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. 

5) Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky) poskytne: MZ ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2. Email: efi@mzcr.cz, tel.: 224 972 628.

6) Žádost musí být vypracována v českém jazyce.

7) Na základě podání Žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

 Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr žádostí o dotaci

  • Hodnocení a výběr Žádostí o dotaci probíhá na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci a jejich přílohách. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ve všech fázích řízení o poskytnutí dotace využít možnosti § 14k Rozpočtových pravidel, tj. vyzvat žadatele k odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravu Žádosti.

2) Podmínky a kritéria hodnocení žádostí jsou uvedeny v dokumentaci Programu.

3) V případě, že žadatel o dotaci není oprávněným žadatelem (případně nedoloží veškeré požadované doklady), Poskytovatel zastaví v souladu s odst. 4) § 14j Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením.

4) Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze dle § 14p Rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 Rozpočtových pravidlech.

5) Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14 a násl. Rozpočtových pravidel.

6) V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d) a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).

7) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Program „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ je k dispozici zde.