Výzva k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II

Vytvořeno: 22. 4. 2021 Poslední aktualizace: 22. 4. 2021

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. dubna 2021 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II., do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie.

Výzva je vyhlášena jako součást projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219), realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Prostřednictvím tohoto projektu se již vzdělává 21 lékařů. Cílem vyhlašované výzvy je podpořit specializačním vzděláváním v oboru dětská neurologie další lékaře.

Výsledkem projektu tak bude zvýšení dostupnosti péče v oblasti dětské neurologie, neboť dojde ke zvýšení počtu lékařů a zkrácení čekacích dob v ambulancích pro dětské neurologické pacienty.

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která částečně pokryje náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců, dojde totiž k refundaci mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity. Způsobilost výdajů je možná zpětně již od 1. ledna 2021, nejdéle však do 31. srpna 2022.

Jednotliví lékaři se budou dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastnit vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky, tak povinné praxe.

Část teoretického vzdělávání je možné absolvovat v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo na lékařských fakultách.

Povinnou praxi mohou lékaři absolvovat v těchto vzdělávacích pracovištích:

  • Fakultní nemocnici v Motole,
  • Fakultní Thomayerově nemocnici,
  • Fakultní nemocnici Brno,
  • Fakultní nemocnici Ostravě,
  • Fakultní nemocnici Plzeň.

Pro každého účastníka bude k žádosti o dotaci doložen individuální vzdělávací plán, který bude mj. podepsán odborným pracovníkem/garantem z relevantního vzdělávacího pracoviště. V případě čtyř vzdělávacích pracovišť, která jsou do projektu zapojena od jeho počátku, spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví s následujícími odbornými garanty:

  • FN Motol: prof. Pavel Kršek, M.D., Ph. D.;
  • Fakultní Thomayerova nemocnice: MUDr. Klára Brožová;
  • FN Brno: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.;
  • FN Ostrava: MUDr. Hana Medřická.

 

Přílohy