Vysoký krevní tlak

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Podle kritérií WHO je za:
– optimální krevní tlak považována hodnota systolického tlaku < 120 a diastolického tlaku ≤ 80 mm Hg (120/80),
– normotenzi považována hodnota systolického tlaku ≤ 130 a diastolického tlaku < 85 mm Hg (130/85),
– vyšší normální tlak 130-139/85 -90mm Hg,
– mírnou hypertenzi tlak 140-159/90-99 mm Hg,
– středně závažnou hypertenzi tlak 160-179/100-109 mm Hg,
– těžkou hypertenzi tlak nad 180/110 mm Hg.

Hypertenze je důležitý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění. Proto i malé příspěvky rizika způsobené faktory prostředí mohou mít velký dopad na veřejné zdraví.

Studie HYENA prokázala významný vztah mezi expozicí a odezvou mezi hodnotami hlukového deskriptoru LAeq,8h pro letecký hluk, průměrnou expozicí silničního hluku vyjádřenou hlukovým deskriptorem LAeq,16h  a rizikem hypertenze. HYENA je první studie, která zkoumá dopad hluku ze silniční a letecké dopravy na krevní tlak exponovaných obyvatel v blízkosti velkých letišť. Efekty hlukové expozice na následně měřením zjištěné zvýšení krevního tlaku byly jasně prokázány u expozice leteckému hluku. Hluk zde funguje jako stresor, který vyvolá akutní zvýšení krevního tlaku během několika sekund až minut. Hypertenze je tedy důležitý, nezávislý faktor pro infarkt myokardu a mrtvici a zvýšené riziko výskytu hypertenze může tedy přispívat k zátěži kardiovaskulárními chorobami v exponované populaci. WHO považuje hypertenzi působenou leteckou dopravou za prokázaný přímý účinek hluku na zdraví.

V případě hypertenze je významná teorie, že se současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku vyplavován z buněk do krevního řečiště a vylučován z organismu. Tento vliv je významný zvláště u populací, u kterých není v dostatečné výši saturován příjmem z potravy.