Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

Vytvořeno: 11. 10. 2010 Poslední aktualizace: 11. 10. 2010

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), předkládá na základě bodu 5.1.2. Zadávací dokumentace v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2011 – 2015 (dále jen „ZD“ nebo „ZD 2011-2015“) výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí (dále jen „KPŽ“).
 
KPŽ posuzovala celkem 502 Žádostí (Příloha č. 1). Ze všech posuzovaných Žádostí bylo celkem 24 nedoporučeno z formálních důvodů (Příloha č. 2b), které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v ZD 2011–2015 (dle kapitoly 5, bodu 5.1.1.).
 
KPŽ doporučila celkem 478 Žádostí (Příloha č. 2a) k dalšímu odbornému posouzení (Hodnocení formálních náležitostí II.).
 
5.1.3. Přezkum závěrů komise pro přijímání žádostí
Uchazeč má právo si vyžádat do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu dle bodu 5.1.2. na sekretariátu IGA MZ na e-mailové adrese: veda@mzcr.cz odůvodnění rozhodnutí poskytovatele, které mu bude obratem zasláno. Má rovněž právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků KPŽ doručit námitky proti rozhodnutí komise (použijte „Formulář pro podání námitky“, viz příloha), a to na e-mailovou adresu tajemníka IGA MZ: veda@mzcr.cz  
 
Námitku lze podat pouze v případě, že údajně chybějící skutečnost byla v žádosti doložena, případně kde. Nelze doplňovat či uvádět nová tvrzení či skutečnosti neuvedené v původní žádosti. 

Komise přezkoumá námitky a svá stanoviska postoupí ministru zdravotnictví ke konečnému rozhodnutí. O jeho výsledku bude uchazeč vyrozuměn (výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví) a v případě změny původního rozhodnutí bude změna provedena i v seznamu zveřejněném na webových stránkách ministerstva.

Přílohy