Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2018

Vytvořeno: 29. 12. 2017 Poslední aktualizace: 29. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2018

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2018 předloženo celkem 89 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen „žádosti“). Z toho 22 nesplnilo požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2018 a byly vyřazeny z výběrového řízení (Tabulka č. 3_Žádosti vyřazeny pro formální nedostatky_2018).

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční podpoře celkem 23 žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře_2018) a 44 žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře_2018). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a předložený návrh schválila.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti na schválení rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. U projektů, které byly realizovány v roce 2017 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2018, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení za rok 2017, tzn. na předložení závěrečné zprávy o splnění projektu ve stanoveném termínu s kladným hodnocením Komise, na včasném a úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, a event. vrácení finančních prostředků, které nebyly vyčerpány.

Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky. V případě, že přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu budou nižší, než bylo nárokováno a při nesplnění výše uvedených požadavků, může dojít k redukci počtu žádostí doporučených k finanční podpoře.

Na dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2018 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ ČR) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

 

 

 

Přílohy