Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

Vytvořeno: 29. 12. 2016 Poslední aktualizace: 29. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017.

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2016 předloženo celkem 130 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen „žádosti“). Z toho 32 žádostí bylo pro formální nedostatky vyřazeno (Tabulka č. 3_Žádosti vyřazeny pro formální nedostatky_2017) a 98 žádostí splnilo veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017.

Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční podpoře celkem 42 žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře_2017) a 56 žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře_2017). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a pan ministr předložený návrh schválil.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti na schválení rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. U projektů, které byly realizovány i v roce 2016 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2017, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení za rok 2016, tzn. na předložení závěrečné zprávy o splnění projektu ve stanoveném termínu s kladným hodnocením komise, na včasném a úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a event. vrácení finančních prostředků, které nebyly vyčerpány.

Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky, včetně konkretizace v jednotlivých položkách. V případě, že přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu budou nižší, než bylo nárokováno, může dojít k redukci počtu žádostí doporučených k finanční podpoře.

Na tuto dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2017 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

 

Přílohy