Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 – 2. kolo

Vytvořeno: 26. 8. 2015 Poslední aktualizace: 26. 8. 2015

 

                                                                                                                                                                                              čj.:47962/2015/SOZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví –oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo.

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo předloženo celkem 32 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen „žádosti“). Z toho 26 žádostí splnilo veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo a bylo zařazeno do výběrového řízení. 6 žádostí bylo pro formální nedostatky vyřazeno (Tabulka č. 3_Žádosti vyřazené pro formální nedostatky).

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční  podpoře celkem 16 žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti podpořené s konkretizací finančních prostředků v jednotlivých položkách) a 10 žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nepodpořené). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a pan ministr předložený návrh schválil.

Na tuto dotaci není právní nárok.

 

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2015 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

Přílohy