Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2020

Vytvořeno: 20. 12. 2019 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky dotačního řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2020

Do výše uvedeného dotačního řízení bylo pro rok 2020 předloženo celkem 27 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen „žádosti“). 1 žádost nesplnila požadavky stanovené schválenou Výzvou a Metodikou k podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2020 (období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) a byla z dotačního řízení vyřazena.

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční podpoře celkem 23 žádostí (Tabulka č. 1_Seznam Žádostí navržených k poskytnutí státní dotace pro rok 2020) a 3 žádosti k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Seznam Žádostí navržených k neposkytnutí státní dotace pro rok 2020).

Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a navrhla panu ministrovi předložený návrh schválit. Pan ministr předložený návrh schválil.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti výši finančních prostředků přidělených dotačnímu programu. U projektů, které byly realizovány v roce 2019 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2020, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení prostřednictvím předložených Závěrečných zpráv za rok 2019, tzn. na kladném hodnocení realizace projektu Komisí a na úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a event. vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu, které nebyly vyčerpány. Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky.

V případě nesplnění výše uvedených požadavků a v závislosti i na výši prostředků dotačnímu programu přidělených, může dojít k redukci výše dotace a počtu projektů k finanční podpoře navržených.

Na dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2020. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ ČR) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků.

 

Přílohy