Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2019

Vytvořeno: 28. 2. 2019 Poslední aktualizace: 28. 2. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2019

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2019 předloženo celkem 32 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen „žádosti“). 1 žádost nesplnila požadavky stanovené schválenou Výzvou k podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2019 (období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) a byla vyřazeny z výběrového řízení (Tabulka č. 3_Seznam Žádostí vyřazených pro formální nedostatky pro rok 2019).

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční  podpoře celkem 24 žádostí (Tabulka č. 1_Seznam Žádostí navržených k poskytnutí státní dotace pro rok 2019) a 7 žádosti k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Seznam Žádostí navržených k neposkytnutí státní dotace pro rok 2019). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a předložený návrh schválila.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti výši přidělených finančních prostředků dotačnímu programu. U projektů, které byly realizovány v roce 2018 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2019, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení prostřednictvím předložených Závěrečných zpráv za rok 2018, tzn. na kladném hodnocení realizace projektu Komisí a na úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a event. vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu, které nebyly vyčerpány. Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky.

V případě nesplnění výše uvedených požadavků a v závislosti i na výši prostředků dotačnímu programu přidělených, může dojít k redukci výše dotace a počtu projektů k finanční podpoře navržených.

Na dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2019 včetně přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ ČR) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků.

 

 

Přílohy