Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016

Vytvořeno: 30. 12. 2015 Poslední aktualizace: 30. 12. 2015

č.j. MZDR/81391/2015-1/SOZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2016 předloženo celkem 32 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen „žádosti“). Všechny žádosti splnily veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016 a byly zařazeny do výběrového řízení.

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční  podpoře celkem 28 žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře_2016) a 4 žádosti k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře_2016). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a pan ministr předložený návrh schválil.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti na schválení státního rozpočtu, rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. U projektů, které byly realizovány i v roce 2015 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2016, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení za rok 2015, tzn. na předložení závěrečné zprávy o splnění projektu ve stanoveném termínu s kladným hodnocením komise, na včasném a úplném vyúčtování dotace poskytnuté, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a event. vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu, které nebyly vyčerpány. Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky, včetně konkretizace v jednotlivých položkách. V případě, že přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu budou nižší, než bylo na dotační program nárokováno a nesplnění výše uvedených požadavků, může dojít k redukci počtu žádostí doporučených k finanční podpoře.

Na dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí

Přílohy