Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Vytvořeno: 19. 12. 2014 Poslední aktualizace: 19. 12. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015.

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2015 předloženo celkem 33 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen „žádosti“). Z toho 32 žádostí splnilo veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 a byly zařazeny do výběrového řízení. 1 žádost byla pro formální nedostatky vyřazena (Tabulka č. 3_Žádosti vyřazeny pro formální nedostatky).

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční  podpoře celkem 21 žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře) a 11 žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a pan ministr předložený návrh schválil.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti na schválení státního rozpočtu, rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. U projektů, které byly realizovány i v roce 2014 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2015, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení za rok 2014, tzn. na předložení závěrečné zprávy o splnění projektu ve stanoveném termínu s kladným hodnocením komise, na včasném a úplném vyúčtování dotace poskytnuté, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a event. vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu, které nebyly vyčerpány. Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky, včetně konkretizace v jednotlivých položkách. V případě, že přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu budou nižší, než bylo nárokováno, může dojít k redukci počtu žádostí doporučených k finanční podpoře. Na tuto dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

Přílohy