Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace na realizaci projektů pro rok 2008 v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“

Vytvořeno: 17. 4. 2008 Poslední aktualizace: 17. 4. 2008


Ministerstvo zdravotnictví – sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči oznamuje výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008 v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  „Zdravotnické vzdělávací programy“.
 
V rámci 1. kola výše uvedeného výběrového dotačního řízení bylo na MZ podáno celkem 134 žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008.
V návaznosti na vyhlášené podmínky pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008 – „Zdravotnické vzdělávací programy“ Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo v I. kole dotačního výběrového řízení o přidělení účelových finančních prostředků na realizaci 94 zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008 (viz Příloha – Příloha č. 1). Úspěšným žadatelům bude zasláno vyrozumění o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu, kde budou mimo jiné uvedeny: výše přidělené dotace a případné další podmínky MZ.
V rámci výběrového dotačního řízení bylo zamítnuto celkem 40 Žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008 (viz Příloha – Příloha č. 2). Neúspěšní žadatelé obdrží písemné oznámení o zamítnutí jejich Žádosti nejpozději do 15. 5. 2008.

Přílohy