Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Vytvořeno: 23. 3. 2017 Poslední aktualizace: 6. 1. 2021

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o potravinách“), ve znění zákona č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je základním právním předpisem upravujícím povinnosti podnikatele uvádějícího na trh elektronické cigarety a náhradní náplně do nich (s obsahem nikotinu i bez něj) a bylinné výrobky určené ke kouření. Ministerstvo zdravotnictví je zmocněno ustanovením § 19 odst. 4 zákona o potravinách stanovit další požadavky na elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření.

Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 180/2016 Sb., a představuje dílčí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES v oblasti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření.

Vyhláška č. 37/2017 Sb. obsahuje technická ustanovení upravující:

  • obecné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich,
  • způsob označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich,
  • požadavky na oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich při uvádění na trh,
  • rozsah údajů pro registraci u přeshraničního prodeje elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na dálku,
  • oznamování informací o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi,
  • způsob označování bylinných výrobků určených ke kouření a
  • oznamování bylinných výrobků určených ke kouření.

Vyhláška č. 37/2017 Sb. se stala účinnou dnem 1. března 2017. Podle § 11 musí být oznamovací povinnosti stanovené touto vyhláškou u elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření uvedených na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky splněny do konce měsíce června 2017. 

V příloze je uveden text vyhlášky č. 37/2017 Sb. zveřejněný v částce 12 Sbírky zákonů, a  pro informaci neoficiální anglický předklad textu vyhlášky.

Přílohy