VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VES 2013 – 2015 Interní grantové agentury MZ

Vytvořeno: 7. 3. 2013 Poslední aktualizace: 7. 3. 2013

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VES 2013 – 2015 

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (dále jen „IGA MZ“) předkládá na základě Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (dále jen „RPV III“), a v souladu se Zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže (2013 – 2015) o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2013“).
 
Do soutěže bylo přijato celkem 568 Žádostí o udělení účelové podpory (dále jen „Žádost“).
 
Následně probíhala hodnotící fáze soutěže v souladu se Zadávací dokumentací (Pravidla IGA MZ 2013), a to níže uvedeným způsobem:
 
Formální hodnocení I.:
Komise pro přijímání žádostí (dále jen „KPŽ“): po kontrole formálních náležitostí podala návrh na vyloučení 26 Žádostí. Po odvolání bylo 21 Žádostí vyřazeno z dalšího hodnocení (dále jen „vyřazeno“).
 
Formální hodnocení II.:
Všechny doporučené Žádosti byly po formální stránce posouzeny Oborovými komisemi (dále jen „OK“) a zároveň bylo kontrolováno dodržení požadované míry podpory Ekonomickou komisí (dále jen „EK“), která je rozdílná u výzkumných organizací (100%) a malých, středních a velkých podniků (méně nebo rovno 80%).
Po tomto hodnocení byl OK a EK vypracován seznam doporučených a nedoporučených (41) Žádostí k dalšímu hodnocení. Na základě tohoto doporučení Vědecká rada (dále jen „VR“) vyhověla 15 odvoláním a 26 Žádostí bylo vyřazeno.
 
Odborné hodnocení OK a EK:
Všechny doporučené projekty byly odborně posouzeny oponenty a OK.  Po odborném hodnocení došlo k vyřazení 15 Žádostí, u kterých bodové hodnocení nepřesáhlo minimální stanovenou výši 50 bodů (Příloha č. 1).
 
EK posoudila všechny návrhy projektů nad 10 mil. Kč, projekty náhodně vybrané a dále návrhy OK na redukci rozpočtu (celkem 54 Žádostí). Uchazeči redukovaných projektů byli sekretariátem IGA MZ osloveni a vyzváni k vyslovení souhlasu či nesouhlasu s navrženým snížením. S předloženým návrhem souhlasili všichni oslovení.
 
Celkově bylo v průběhu soutěže vyřazeno 62 Žádostí, do konečné finanční alokace postoupilo 506 Žádostí.
 
Alokace finančních prostředků byla nejprve schválena Vědeckou radou, posléze Dozorčí radou a v konečné fázi byl návrh rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory schválen ministrem zdravotnictví.
 
Tímto byl dodržen celý postup hodnocení Žádostí o účelovou podporu a IGA MZ předkládá seznam doporučených Žádostí k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 211,11 mil. Kč pro rok 2013, která umožňuje financovat 29,84 % Žádostí ze všech projektů doporučených k alokaci.
 
Celkem bude v této soutěži financováno 151 Žádostí (projektů).
 
Seznam financovaných Žádostí je přiložen v tabulce (Příloha č. 2).
 

Pokud jste Vaši Žádost nenalezli v přiložených tabulkách, byla jak po formální nebo odborné stránce doporučena, ale nebylo jí možné udělit účelovou podporu vyhledem k rozpočtu pro tuto soutěž.

 
Sekretariát IGA MZ žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2013 – 2015, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb., a Pravidly IGA MZ ČR 2013 – 2015, předložili obratem originály požadovaných dokladů (viz kapitola 6. Proces uzavření smlouvy/vydání Rozhodnutí – Zadávací dokumentace 2013 – 2015), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 2 měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí ministra zdravotnictví uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory IGA MZ (dále jen „Smlouva“) a zahájeno financování. Požadované doklady zašlete poštou na adresu společnosti GraSeS s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2.
 
Nedodržení lhůty pro uzavření Smlouvy způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele dle Pravidel IGA MZ uzavřít tuto Smlouvu s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.
 
Na písemnou žádost uchazeče/příjemce o výsledku odborného hodnocení jeho Žádosti ve veřejné soutěži poskytne sekretariát IGA MZ (prostřednictvím Tajemníka IGA MZ – Mgr. Lenky Krafkové, email: veda@mzcr.cz) informaci o hodnocení a rovněž mu budou poskytnuty oponentské posudky bez uvedení osobních údajů oponentů a zpravodajů (dle kapitoly 5.3 Pravidel IGA MZ ČR).
 
Upozorňujeme žadatele, že výše uvedené materiály budou poskytnuty pouze na základě:
  • žádosti zaslané emailem na veda@mzcr.cz
  • žádosti z oficiálních emailů uvedených v Žádosti (řešitel či souhrnná žádost instituce – grantová odd.),
  • a to pouze jednorázově (aby nedocházelo k duplicitám při vyřizování požadavků),
  • doba pro poskytnutí těchto údajů, dle Zadávací dokumentace, je 30 dnů od zveřejnění (tj. do 7. 4. 2013),
  • s uvedením identifikačního (registračního) čísla Žádosti, které jí bylo přiděleno (NT14xxx) – toto číslo naleznete v Příloze č. 3

 

Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání Smlouvy.

Přílohy