Vyhlášení výsledků VES 2012 – 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 12. 3. 2012 Poslední aktualizace: 12. 3. 2012

 

 
Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (dále jen „IGA MZ“) předkládá na základě Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (dále jen „RPV III“), a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže (2012 –2015) o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2012“).
 
Do soutěže bylo přijato celkem 686 žádostí o udělení účelové podpory (dále jen „Žádost“).
 
Dále jsou popsány jednotlivé kroky systému hodnocení v průběhu soutěže:
 
Formální hodnocení I.:
Komise pro přijímání žádostí (dále jen „KPŽ“): po kontrole formálních náležitostí podala návrh na vyloučení 56 Žádostí. Po odvolání bylo 36 Žádostí vyřazeno z dalšího hodnocení (dále jen „vyřazeno“).
 
Formální hodnocení II.:
Na základě provedeného hodnocení byl Oborovými komisemi (dále jen „OK“) vypracován seznam doporučených a nedoporučených (67) Žádostí k dalšímu hodnocení. Na základě tohoto doporučení Vědecká rada (dále jen „VR“) vyhověla 16 odvoláním a 51 Žádostí bylo vyřazeno.
 
Odborné hodnocení OK a EK:
Projekty byly odborně posouzeny oponenty a OK, přičemž všechny návrhy projektů nad 10 mil. Kč, ale i náhodně vybrané, byly posouzeny Ekonomickou komisí (dále jen „EK“), celkem se jednalo o 62 Žádostí.
 
Dalším z kroků bylo posouzení požadované míry podpory, která je rozdílná u výzkumných organizací (100%) a malých, středních a velkých podniků (méně než 80%). Tuto podmínku nesplnilo 7 projektů (Příloha č. 1).
 
Výsledkem posuzování OK a EK bylo mimo jiné podmínění Žádostí snížením požadované účelové podpory. Uchazeči těchto projektů byli sekretariátem IGA MZ osloveni a vyzváni k vyslovení souhlasu či nesouhlasu s navrženým snížením. S předloženým návrhem nesouhlasili 2 uchazeči, 3 uchazeči na výzvu nereagovali (Příloha č. 1).
 
V dalším kole hodnocení došlo k vyřazení Žádostí, u kterých nedosáhlo odborné hodnocení minimální hranice 50 bodů. Týkalo se to celkem 7 projektů (Příloha č. 1).
 
Celkově bylo v průběhu soutěže vyřazeno 106 Žádostí, do konečné finanční alokace bylo zařazeno 580 Žádostí.
 
Alokace finančních prostředků byla nejprve schválena Vědeckou radou, posléze Dozorčí radou a v konečné fázi byl návrh rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory schválen ministrem zdravotnictví.
 
Tímto byl dodržen celý postup hodnocení Žádostí o účelovou podporu a IGA MZ předkládá seznam doporučených Žádostí k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 258,972 mil. Kč pro rok 2012, která umožňuje financovat cca 30 % Žádostí ze všech projektů doporučených k alokaci.

Celkem bude v této soutěži financováno 173 Žádostí (projektů).

Seznam financovaných Žádostí je přiložen v tabulce (Příloha č. 2 – Alokace VES 2012).

Pokud jste Vaši Žádost nenalezli v přiložených tabulkách, byla jak po formální nebo odborné stránce doporučena, ale nebylo jí možné udělit účelovou podporu z důvodu omezeného rozpočtu pro tuto soutěž.

 

Sekretariát IGA MZ žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2012 – 2015, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb., a Pravidly IGA MZ ČR 2012 – 2015, předložili obratem originály požadovaných dokladů (viz kapitola 6. Proces uzavření smlouvy/vydání Rozhodnutí – Zadávací dokumentace 2012 – 2015), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 2 měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí ministra zdravotnictví uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory IGA MZ (dále jen „Smlouva“) a zahájeno financování.

Nedodržení lhůty pro uzavření Smlouvy způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele dle Pravidel IGA MZ uzavřít tuto Smlouvu s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Na písemnou žádost uchazeče/příjemce o výsledku odborného hodnocení jeho Žádosti ve veřejné soutěži poskytne sekretariát IGA MZ (prostřednictvím tajemníka IGA MZ – Ing. Lenky Moravcové, email: veda@mzcr.cz) informaci o hodnocení a rovněž mu budou poskytnuty oponentské posudky bez uvedení osobních údajů oponentů a zpravodajů (dle kapitoly 5.3. Pravidel IGA MZ ČR).

 
Upozorňujeme žadatele, že výše uvedené materiály, budou poskytnuty pouze na základě:
  • žádosti zaslané emailem na veda@mzcr.cz, 
  • žádosti z oficiálních emailů uvedených v Žádosti (řešitel či souhrnná žádost instituce – grantová odd.),
  • a to pouze jednorázově (aby nedocházelo k duplicitám při vyřizování požadavků),
  • doba pro poskytnutí těchto údajů, dle Zadávací dokumentace, je 30 dnů od zveřejnění (tj. do 11. 4. 2012),
  • s uvedením identifikačního (registračního) čísla Žádosti, které jí bylo přiděleno (NT13xxx) – toto číslo naleznete v Příloze č. 3.
Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání Smlouvy.

 

 

Přílohy