Vyhlášení výsledků VES 2011 – 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 7. 4. 2011 Poslední aktualizace: 7. 4. 2011

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (dále jen „IGA MZ“) předkládá na základě Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (dále jen „RPV III“), a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže (2011 – 2015) o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2011“).

Do soutěže bylo přijato celkem 502 žádostí o udělení účelové podpory (dále jen „Žádost“).
Dále jsou popsány jednotlivé kroky systému hodnocení v průběhu soutěže:

Formální hodnocení I.:
Komise pro přijímání žádostí (dále jen „KPŽ“): po kontrole formálních náležitostí podala návrh na vyloučení 24x Žádostí. Po odvolání bylo 10x Žádostí vyřazeno z dalšího hodnocení (dále jen „vyřazeno“).

Dále byly projekty odborně posouzeny oponenty a Oborovými komisemi (dále jen „OK“), přičemž některé finančně náročnější návrhy projektů (nad 10 mil. Kč), ale i náhodně vybrané, byly posouzeny Ekonomickou komisí (dále jen „EK“), celkem se jednalo o 40x Žádostí.

Formální hodnocení II.:
Na základě provedeného hodnocení byl OK vypracován seznam doporučených a nedoporučených (25x) Žádostí k dalšímu hodnocení. Na základě tohoto doporučení Vědecká rada (dále jen „VR“) vyhověla 8x odvoláním a 17x Žádostí bylo vyřazeno.

Dalším z kroků bylo posouzení požadované míry podpory, která je rozdílná u výzkumných organizací (100%) a malých, středních a velkých podniků (< 80%). Tuto podmínku nesplnily 3 projekty , vyřazeno (Příloha č. 1).

Výsledkem posuzování OK a EK bylo mimo jiné podmínění Žádostí snížením požadované účelové podpory. Uchazeči těchto projektů byli sekretariátem IGA MZ osloveni a vyzváni k vyslovení souhlasu či nesouhlasu s navrženým snížením. S předloženým návrhem nesouhlasili 4x uchazeči (vyřazeni). Na základě návrhu EK (OK) na snížení celkových nákladů o více jak 50%, byly vyřazeny 2x Žádosti (Příloha č. 2).

Vzhledem k tomu, že u všech Žádostí došlo ke snížení podpory v souladu s Pravidly IGA, odsouhlasila Vědecká rada IGA MZ snižování u všech projektů, které byly navrženy.

V dalším kole hodnocení došlo k vyřazení Žádostí, u kterých nedosáhlo odborné hodnocení minimální hranice 50 bodů. Týkalo se to celkem 6 projektů (Příloha č. 2).

Celkově bylo v průběhu soutěže vyřazeno 42 projektů, do konečné finanční alokace bylo zařazeno 460 projektů.

Tímto byl dodržen celý postup hodnocení Žádostí o účelovou podporu a IGA MZ předkládá seznam doporučených Žádostí k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 69,27 mil. Kč pro rok 2011, která umožňuje financovat cca 18,5 % Žádostí pro každou OK.
Celkem bude v této soutěži financováno 87 Žádostí (projektů).

Seznam financovaných žádostí je přiložen v tabulce (Příloha č. 3 – Alokace VES 2011).

Pokud jste Vaši Žádost nenalezli v přiložených tabulkách, byla jak po formální nebo odborné stránce doporučena, ale nebylo ji možné udělit účelovou podporu, z důvodu omezeného rozpočtu pro tuto soutěž.

Sekretariát IGA MZ žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2011 – 2015, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb., a Pravidly IGA MZ ČR 2011 – 2015, předložili obratem originály požadovaných dokladů (viz kapitola 6.1. Proces uzavření smlouvy/vydání Rozhodnutí – Zadávací dokumentace 2011 – 2015), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 2 měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí ministra zdravotnictví uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory IGA MZ (dále jen „Smlouva“) a zahájeno financování.

 

Nedodržení lhůty pro uzavření Smlouvy způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele dle Pravidel IGA MZ uzavřít tuto Smlouvu s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím zvýsledků veřejné soutěže.

Na písemnou žádost uchazeče/příjemce o výsledku odborného hodnocení jeho Žádosti ve veřejné soutěži poskytne sekretariát IGA MZ (prostřednictvím tajemníka IGA MZ – Bc. Lenky Moravcové, email: veda@mzcr.cz) informaci o hodnocení a rovněž mu budou poskytnuty oponentské posudky bez uvedení osobních údajů oponentů a zpravodajů.
Upozorňujeme žadatele, že výše uvedené materiály, budou poskytnuty pouze na základě:

  • žádosti zaslané emailem, 
  • žádosti z oficiálních emailů uvedených v Žádosti (řešitel či souhrná žádost instituce – grantová odd.),
  • a to pouze jednorázově (aby nedocházelo k duplicitám při vyřizování požadavků),
  • doba pro posktnutí těchto údajů, dle Zadávací dokumentace, 30 dnů od zveřejnění (tj. 9. 5. 2011),
  • s uvedením identifikačního (registračního) čísla Žádosti, které jí bylo přiděleno (NT12xxx) –  toto číslo naleznete v Příloze č. 4.

 Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání Smlouvy.

Přílohy