Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2025 (VES 2022/J)

Vytvořeno: 23. 2. 2022 Poslední aktualizace: 23. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a platnými předpisy Evropské unie, výsledek jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2022 – 2025 (dále jen „VES 2022/J“) o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. V souladu s Programem bylo možné do soutěže podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele do 35 let) a hodnoceny odděleně. Juniorské projekty mají v registračním čísle uvedeno písmeno „J“.

Termíny VES 2022/J:

Vyhlášení soutěže: 13. 5. 2021

Soutěžní lhůta: 14. 5. 2021 – 28. 6. 2021 (12:00 hod.)

Hodnotící lhůta: 29. 6. 2021 – 23. 2. 2022

Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2022

 Do soutěže bylo v soutěžní lhůtě přijato celkem 493 doručených návrhů projektů, z toho 433 tzv. standardních a 60 juniorských (viz Příloha č. 1). Z formálních důvodů byly ze soutěže vyřazeny 3 návrhy projektů (z toho žádný nebyl juniorský návrh). Do odborného hodnocení postoupilo tedy 490 návrhů projektů, z toho 430 standardních a 60 juniorských návrhů projektů.

4 návrhy projektů (standardní) nebyly do soutěže přijaty, protože nebyly doručeny předepsaným způsobem. Uchazeči byli o nepřijetí do soutěže vyrozuměni dopisem MZ. Jednalo se o tyto návrhy projektů:

  • reg. č. NU22-07-00492 (navrhovatelka Mgr. Martina Kovalová, Ph.D., Ostravská univerzita, Lékařská fakulta)
  • reg. č. NU22-05-00558 (navrhovatel Dr. Kumar Saurav, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • reg. č. NU22-09-00373 (navrhovatel doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D., Revmatologický ústav)
  • reg. č. NU22-03-00610 (navrhovatelka MVDr. Eva Nagyová, CSc., DSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)

Po přijetí návrhů projektů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů přijatých do soutěže provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (odborné hodnotící panely, vědecká rada, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl využit elektronický systém s názvem Informační systém výzkumných a inovativních projektů, tzv. “ISVP“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2022/J

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků účelové podpory ve výši 197 427 000 Kč pro rok 2022 (z toho 14 282 000 Kč pro juniorské projekty), která umožňuje financovat celkem 95 projektů, z toho 12 juniorských (tj. standardních 19,30 % a juniorských 20,00 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů). Náklady účelové podpory na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2022/J představují částku ve výši 1 070 397 000 Kč, z toho 81 324 000 Kč na juniorské projekty.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Na udělení účelové podpory není právní nárok.

 

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2022 – 2025, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory (v případě OSS stanoveny výdaje a podmínky poskytnutí podpory) a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Vrbíková, email: review@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací ISVP ve tvaru NU22(J)-0x-xxxxx).

 Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy