Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021 – 2024 (VES 2021/J)

Vytvořeno: 18. 2. 2021 Poslední aktualizace: 18. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě nového Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2021 – 2024 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2021/J“). V souladu s Programem bylo možné do soutěže podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele do 35 let) a hodnoceny odděleně. Juniorské projekty mají v registračním čísle uvedeno písmeno „J“.

Termíny VES 2020/J:

Vyhlášení soutěže: 13. 5. 2020

Soutěžní lhůta: 14. 5. 2020 – 26. 6. 2020 (12:00 hod.)

Hodnotící lhůta: 27. 6. 2020 – 19. 2. 2021

Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2021

Do soutěže bylo doručeno celkem 469 návrhů projektů, z toho 413 tzv. standardních a 56 juniorských (viz Příloha č. 1). Z formálních důvodů bylo ze soutěže vyřazeno 8 návrhů projektů (z toho žádný nebyl juniorský návrh). Do odborného hodnocení postoupilo tedy 461 návrhů projektů, z toho 56 juniorských.

2 návrhy projektů (z toho 1 juniorský) nebyly do soutěže přijaty, protože nebyly doručeny předepsaným způsobem. Uchazeči byli o nepřijetí do soutěže vyrozuměni dopisem MZ. Jednalo se o tyto návrhy projektů:

  • reg. č. NU21-06-00500 (navrhovatelka doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně)
  • reg. č. NU21J-03-00008 (navrhovatel RNDr. Jan Musil, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze)

Po přijetí návrhů projektů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (Komise pro přijímání návrhů projektů, odborné hodnotící panely, vědecká rada, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl využit elektronický systém s názvem Informační systém výzkumných a inovativních projektů, tzv. “ISVP“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2021/J

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 252,13 mil. pro rok 2021 (z toho 20,47 mil. Kč pro juniorské projekty), která umožňuje financovat celkem 115 projektů, z toho 17 juniorských (tj. standardních 24,20 % a juniorských 30,36 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2021/J představují 1 351,88 mil. Kč, z toho 106,33 mil. Kč pro juniorské projekty.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Na udělení účelové podpory není právní nárok.

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2021 – 2024, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory (v případě OSS stanoveny výdaje a podmínky poskytnutí podpory) a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Vrbíková, email: review@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací ISVP ve tvaru NU21(J)-0x-xxxxx).

Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy