Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023 (VES 2020/J)

Vytvořeno: 20. 2. 2020 Poslední aktualizace: 20. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě nového Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2020 – 2023 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2020/J“). V souladu s Programem bylo možné do soutěže podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele do 35 let) a hodnoceny odděleně. Juniorské projekty mají v registračním čísle uvedeno písmeno „J“.

Termíny VES 2020/J:

Vyhlášení soutěže: 15. 5. 2019

Soutěžní lhůta: 16. 5. 2019 – 28. 6. 2019 (12:00 hod.)

Hodnotící lhůta: 29. 6. 2019 – 21. 2. 2020

Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2020

 

Do soutěže bylo doručeno celkem 384 návrhů projektů, z toho 348 tzv. standardních a 36 juniorských (viz Příloha č. 1)

 Z formálních důvodů bylo ze soutěže vyřazeno 12 návrhů projektů, z toho 1 juniorský. Do odborného hodnocení postoupilo tedy 372 návrhů projektů, z toho 35 juniorských.

1 návrh projektu nebyl do soutěže přijat, protože nebyl doručen předepsaným způsobem. Uchazeč byl o nepřijetí do soutěže vyrozuměn dopisem MZ. Jednalo se o tento návrh projektu:

  • reg. č. NU20-03-00254 (navrhovatel RNDr. Martin Vlk, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze)

Po přijetí návrhů projektů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (Komise pro přijímání návrhů projektů, odborné hodnotící panely, vědecká rada, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl využit elektronický systém s názvem Informační systém výzkumných a inovativních projektů, tzv. “ISVP“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2020/J

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 209,58 mil. pro rok 2020 (z toho 16,63 mil. Kč pro juniorské projekty), která umožňuje financovat celkem 98 projektů, z toho 10 juniorských (tj. standardních 26,11 % a juniorských 28,57 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2020/J představují 1 150,5 mil. Kč, z toho 98,2 mil. Kč pro juniorské projekty.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Na udělení účelové podpory není právní nárok.

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2020 – 2023, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory (v případě OSS stanoveny výdaje a podmínky poskytnutí podpory) a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Vrbíková, email: review@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací ISVP ve tvaru NU20(J)-0x-xxxxx).

Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

 

Přílohy