Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2015 – 2019

Vytvořeno: 31. 3. 2015 Poslední aktualizace: 31. 3. 2015

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a platnými evropskými normami, výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2015 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2015“).

Termíny VES 2015:

  • Vyhlášení soutěže: 27. 6. 2014
  • Soutěžní lhůta: 28. 6. 2014 – 1. 9. 2014 (23:59 hod.) včetně
  • Hodnotící lhůta: 2. 9. 2014 – 31. 3. 2015
  • Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2015

Do soutěže bylo zařazeno celkem 655 doručených návrhů projektů (viz Příloha č. 1).

 

3 návrhy projektů nebyly do soutěže přijaty, protože nebyly doručeny předepsaným způsobem. Uchazeči byli o nepřijetí do soutěže vyrozuměni dopisem MZ.

Jednalo se o tyto návrhy projektů:

  • reg. č. 15-28797A (navrhovatel prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., ČVUT)
  • reg. č. 15-25280A (navrhovatel Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Masarykův onkologický ústav)
  • reg. č. 15-33617A (navrhovatel RNDr. Kateřina Růžičková, Ph.D., Bioinova, s.r.o.)

 

Po přijetí návrhů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (odborné hodnotící panely, vědecká rada, kontrolní rada, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl poprvé využit elektronický systém Grantové agentury ČR, tzv. „GRIS“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

 

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2015

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 292,4 mil. pro rok 2015, která umožňuje financovat celkem 162 projektů (tj. 24,7 % z celkového počtu přijatých návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2015 představují 1,6 mld. Kč.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

Ke každému návrhu projektu obdrží uchazeč prostřednictvím datové schránky oznamovací dopis o výsledku hodnocení (dopisy budou rozesílány v týdnu od 7.4.2015).

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci GRIS (zde). Datum zpřístupnění informací o hodnocení návrhu v aplikaci bude zveřejněno na webových stránkách MZ. Na udělení účelové podpory není právní nárok.

 

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2015 – 2018 (2019), aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb., a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2) ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva / vydáno rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele uzavřít tuto smlouvu s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Vrbíková, email: review@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací GRIS ve tvaru 15-xxxxxA).

 

Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání smlouvy / ode dne vydání rozhodnutí.

 

Přílohy