Veřejné zdravotní pojištění

Vytvořeno: 29. 1. 2018 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče, která má za cíl prostřednictvím zdravotních služeb zlepšit nebo zachovat zdravotní stav či zmírnit utrpení pojištěnce.

Podmínky zdravotního pojištění se řídí zejména zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. V České republice je systém poskytování zdravotní péče založen na principu solidarity, kdy je podle Bismarckovského modelu zdravotnictví pro všechny občany povinné odvádět platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven. Všichni pojištěnci odvádí platbu 13,5 % z vyměřovacího základu. Týká se to jak zaměstnanců (1/3 hradí zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel), tak osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Za zákonem vymezené skupiny občanů (např. seniory, studenty, nezaopatřené děti atd.) je plátcem pojistného stát.

Odvody na zdravotní pojištění jsou přerozdělovány jednotlivým nestátním zdravotním pojišťovnám, které tyto finanční prostředky shromažďují v pojišťovacích fondech. Zdravotní péče (zdravotní služby) je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a případná přímá finanční spoluúčast občanů nepřesahuje 15 %. Nejčastěji se jedná o finanční spoluúčast ve formě příplatků za léky, stomatologické služby a zdravotní pomůcky. Zdravotní prostředky a léčivé látky jsou rozděleny do skupin, přičemž v každé skupině je nejméně jeden, který je zdravotní pojišťovnou plně hrazen.

 

Mezi hrazené služby zdravotní péče patří:

 • preventivní zdravotní péče,
 • dispenzární péče (pravidelný lékařský dohled nad pacientem),
 • diagnostická péče,
 • léčebná péče,
 • zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služba,
 • lékárenská péče,
 • klinicko-farmaceutická péče,
 • léčebně rehabilitační péče,
 • lázeňská léčebně rehabilitační péče,
 • posudková činnost,
 • ošetřovatelská péče,
 • paliativní péče,
 • poskytování léčebných přípravků, potravin, zdravotnických prostředků, stomatologických prostředků,
 • přeprava pojištěnců,
 • zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů souvisejících s jejich odběrem,
 • zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, atd.

 

V České republice tvoří systém zdravotní péče pojištěnec (příjemce zdravotní péče), poskytovatel zdravotních služeb (zprostředkovatel zdravotní péče) a zdravotní pojišťovna (plátce zdravotní péče). V rámci zdravotního pojištění má pojištěnec právo si vybrat jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven. Změnu zdravotní pojišťovny je možné provést jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí.