Veřejné zdraví

Vytvořeno: 4. 4. 2014 Poslední aktualizace: 4. 4. 2014

Území EU zahrnuje osmadvacet států s bezmála půl miliardou obyvatel, a proto koordinované reakce a činnost mohou mít v některých zdravotních otázkách zásadní význam. Evropská unie podniká řadu kroků například v klíčových oblastech jako výživa, prevence a boj s obezitou, omezování kouření a jeho vedlejších vlivů, spolupráce v oblasti zdravotních hrozeb, epidemiologický dohled nad nejrůznějšími nemocemi jako jsou například HIV/AIDS, TBC či hepatitida B a C, přeshraniční poskytování zdravotní péče nebo stanovení přísných kriterií pro nakládání s materiály lidského původu jako krev, tkáně, buňky a lidské orgány.

Pro dosažení účinné a koncepční organizace evropské zdravotní politiky přijala Rada v roce 2007 dva strategické dokumenty:

• Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU na období 2008 až 2013, jehož platnost byla prodloužena i do následujících let. Jeho cílem je vymezit priority a základní směřování politiky EU v oblasti zdraví. Mezi hlavní cíle této strategie patří posílení dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě, ochrana občanů před zdravotními hrozbami a podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií. Bližší informace naleznete zde.

2. akční program Evropských společenství (ES) v oblasti veřejného zdraví (2008–2013), který byl v roce 2014 nahrazen Třetím programem Unie v oblasti veřejného zdraví (2014-2020) . Jedná se o hlavní finanční nástroj pro uskutečnění cílů EU v této oblasti. Bližší informace naleznete zde.

Zdraví – EU (portál EU o veřejném zdraví) naleznete zde.