Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

V rámci programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší II byly vybrány dvě pilotní ordinace, začnou fungovat od srpna

Vytvořeno: 15. 7. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ze žadatelů o podporu z programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší II (dále jen „Program“) byly odbornou komisí doporučeny k financování všechny došlé žádosti. Přílohou této zprávy je seznam žádostí, kterým bude poskytnuta dotace v rámci Programu. Ordinace příjemců MUDr. Radoslav Svoboda, s.r.o. (Pardubice) a Naděje (Praha) zahájí pilotní provoz od srpna tohoto roku a doplní tak 2 již podpořené ordinace.

Předmětem Programu je podpora poskytovatelů k zavedení a/nebo rozšíření poskytování zdravotně-sociálních služeb. Poskytovatelé zajistí pilotní provoz po dobu 18 měsíců v souladu s pravidly definovanými Metodikou Programu za účelem zvýšení dostupnosti ke zdravotní péči pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou přístřeší na základě typologie ETHOS[1], u kterých se vyskytuje problém se zařazením do systému zdravotní péče v ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 23. dubna 2020 2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu, jehož účelem je poskytování zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Ve stanoveném termínu byly podány 2 žádosti o dotaci. Všechny projektové žádosti prošly posouzením oprávněnosti žadatele, posouzením formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti s kladným hodnocením.

Dne 3. července 2020 proběhlo odborné hodnocení projektových žádostí, které provedla hodnotící komise. Jejími členy byli zástupci MZ ČR a nominovaní Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu měst a obcí ČR a zástupci MMR (Odbor pro sociální začleňování).

Hodnotící komise na svém jednání provedla odborné hodnocení a doporučila žádosti o dotaci, u nichž je navrženo dotaci zcela poskytnout. Žádná z žádostí o dotaci nebyla zamítnuta.  

Aktuální seznam žádostí, na základě kterých, bude poskytnuta dotace, je uveden v příloze této zprávy. Nyní budou vybraní žadatelé vyzváni k doložení dalších podkladů nutných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pilotní provoz ordinací bude zahájen od 1. srpna tohoto roku.

Veškeré náklady v rámci dotačního programu budou hrazeny z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000964, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  

Přílohy