Uznávání specializované způsobilosti

Vytvořeno: 20. 1. 2021 Poslední aktualizace: 26. 7. 2023

Při uznávání specializované způsobilosti se postupuje podle stejných principů jako při uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání. Specializovanou způsobilost lze žadateli uznat, má-li odbornou způsobilost (buď absolvováním studia v ČR nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Uznávání probíhá na základě posouzení dokladů o dosaženém zahraničním specializačním vzdělání a jejich srovnání s českými požadavky na specializační vzdělávání v daném oboru. Požadavky jsou stanoveny v případě specializované způsobilosti vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v příslušném oboru – dostupné ZDE

 


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU


 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky, pokud absolvované studium plně odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům stanoveným vzdělávacím programem pro příslušný obor specializačního vzdělávání. Výsledkem procesu může být:

a
Uznání specializované způsobilosti v příslušném oboru
b
Uznání podmíněné splněním jednoho z kompenzačních opatření:

a)
Adaptační období – Výkon daného zdravotnického povolání v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. Délka adaptačního období nesmí překročit 3 roky.
b)
Rozdílová zkouška – Zkouška zaměřená na posouzení schopnosti uchazeče vykonávat dané zdravotnické povolání v České republice.
Ministerstvo je oprávněno požadovat splnění kompenzačních opatření, pokud obsah specializačního vzdělání žadatele je z hlediska teoretických a praktických oblastí nebo délky podstatně rozdílný od obsahu specializačního vzdělávání vyžadovaného v ČR. Žadateli může být uloženo pouze jedno kompenzační opatření a má možnost výběru mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou.
 

 

Žádost o uznání odborné kvalifikace ve formě uznání specializované způsobilosti

1
Vyplňte žádost na předepsaném formuláři a uložte ji.

Formulář žádosti

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 1000 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • kopii dokladu totožnosti

 • kopii dokladu osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě, že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti)

 • kopii dokladu o změně jména, spolu s jeho překladem (např. oddací list)

 • kopii dokladu o získání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR:

  • v případě studia absolvovaného v ČR je dostačující doklad o získaném kvalifikačním vzdělání (diplom, osvědčení, vysvědčení, certifikát, apod.);

  • v případě studia absolvovaného v zahraničí je nutné doložit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR.

 • kopii dokladu o získání specializované způsobilosti, spolu s jeho překladem, zahrnující:

  • doklad o dosažené specializované způsobilosti, tj. diplom nebo vysvědčení či osvědčení;

  • doklad o struktuře absolvovaného specializačního studia, tj. o obsahu, rozsahu a délce specializačního studia (obsahem se rozumí teoretické a praktické oblasti, které byly součástí specializačního vzdělání), např. vzdělávací program, učební plán či učební osnovy;

  • doklad o výkonu zdravotnického povolání  – doklady od bývalých zaměstnavatelů nebo současného zaměstnavatele (potvrzení nebo pracovní smlouva a dohoda o rozvázání pracovního poměru).

 • kolek v hodnotě 1000,- Kč (na žádost nalepte obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná) nebo doklad o zaplacení správního poplatku (v případě platby bankovním převodem; je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána a variabilní symbol)

Výše uvedené doklady se předkládají v kopii. Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Před podáním žádosti o uznání specializované způsobilosti DOPORUČUJEME nejdříve zaslat „ŽÁDOST O PŘEDBĚŽNÉ STANOVISKO k možnosti uznání specializované způsobilosti“. O předběžné stanovisko můžete požádat písemně na adresu (MZ ČR, Vinařská 6, 603 00 Brno) nebo i emailem na adresu (mzcr@mzcr.cz). Vždy bude třeba doložit vzdělávací program absolvovaného studia, doklady o výkonu povolání od zaměstnavatelů (pokud nějaké jsou) a dále doklady o dalším celoživotním vzdělávání potvrzující absolvování odborných kurzů (pokud byly absolvovány).

Jakmile bude stanovisko vyhotoveno, můžete dle jeho výsledku zvolit další postup. Bude-li kladné, můžete poté požádat o uznání viz výše.

 


Kontaktní osoba

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy