Uznání způsobilosti k dočasnému nebo příležitostnému výkonu zdravotnického povolání v České republice

Vytvořeno: 1. 7. 2010 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Uchazeč může v České republice vykonávat zdravotnické povolání jako hostující osoba nebo jako usazená osoba.

Hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu než České republiky za účelem výkonu zdravotnického povolání a na území České republiky vykonává odpovídající zdravotnické povolání dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb. Skutečnost, zda je služba poskytována dočasně nebo příležitostně, se posuzuje individuálně s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost poskytování této služby.

Hostující osoba může vykonávat zdravotnické povolání na základě oznámení.

Hostující osoba vykonává své povolání pod označením odbornosti členského státu původu. Pokud v členském státě původu neexistuje takové označení odbornosti, uvede hostující osoba údaj o své dosažené odborné kvalifikaci v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků tohoto státu. Je-li služba poskytována pod označením odbornosti podle výše uvedeného, musí hostující osoba umožnit pacientům přístup k informacím o tom, zda činnost v členském státě původu podléhá povolovacímu režimu, zda je členem profesního sdružení nebo je zapsána u obdobného subjektu v členském státě původu a dále uvést název a adresu příslušného orgánu členského státu původu, je zapsána v seznamu hostujících osob v České republice.

Hostující osoba je povinna před tím, než začne vykonávat zdravotnické povolání na území České republiky, písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví začátek předpokládaného výkonu zdravotnického povolání na území České republiky; v oznámení uvede druh zdravotní služby, kterou na území České republiky hodlá vykonávat, a adresu místa poskytování zdravotních služeb. K oznámení se přikládá

  • kopie průkazu totožnosti a dokladu osvědčujícího státní příslušnost uchazeče; ministerstvo může požadovat předložení originálu těchto dokladů k nahlédnutí,
  • údaj o adrese pro doručování na území České republiky a adresa pro doručování na území členského státu usazení,
  • doklad o oprávnění vykonávat zdravotnické povolání,
  • doklad potvrzující, že je hostující osoba usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává odpovídající zdravotnické povolání a že ji oprávnění k výkonu tohoto povolání v členském státě původu nebylo v okamžiku vydání osvědčení odejmuto ani dočasně pozastaveno; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce,
  • doklad o dosažené odborné kvalifikaci,
  • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zdravotnického povolání v rozsahu a za podmínek odpovídajících zákonu o zdravotních službách; za tento doklad se považuje též doklad vydaný úvěrovou institucí nebo pojišťovnou usazenou v jiném členském státě; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce,
  • doklad o bezúhonnosti hostující osoby podle § 3 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb.; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce,
  • prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v České republice; toto prohlášení se nepřikládá v případě, kdy je hostující osoba do České republiky zvána zákonem vymezeným subjektem[1] k předávání nebo nabývání odborných neb praktických zkušeností nebo k provedení jednorázových výkonů.

Hostující osoba je povinna bezodkladně informovat Ministerstvo zdravotnictví o změnách všech skutečností uvedených v oznámení nebo v dokladech k oznámení přiložených, včetně skutečností, které by mohly být důvodem zániku oprávnění poskytovat zdravotní služby na území České republiky jako hostující osoba.

Oznámení platí po dobu 12 měsíců od jeho podání. Stanovené doklady hostující osoba dokládá při opětovném podání oznámení pouze v případě změny skutečností uvedených v původním oznámení nebo v dokladech přiložených k oznámení.

Oznámení se nepožaduje, pouze pokud by to vedlo k opožděnému poskytnutí služby; v těchto případech však musí být oznámení o výkonu zdravotnického povolání na území České republiky učiněno v co nejkratší době po poskytnutí zdravotní služby.

Ministerstvo zdravotnictví ověří po obdržení oznámení před prvním poskytnutím služby odbornou kvalifikaci hostující osoby. Ministerstvo zdravotnictví neověřuje odbornou kvalifikaci hostující osoby, pokud hostující osoba je pozvána do České republiky

a) organizační složkou státu, součástí organizační složky státu nebo právnickou osobou vykonávajících činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení18a), vysokou školou18b) nebo akreditovaným zařízením podle zákona č. 95/2004 Sb. k předávání nebo nabývání odborných nebo praktických zkušeností,

nebo

b) poskytovatelem zdravotních služeb k provedení jednorázových výkonů.

V těchto případech se současně doložení prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v České republice k oznámení hostující osoby nepožaduje.

 Ministerstvo zdravotnictví dále neověřuje odbornou kvalifikaci hostující osoby

a) v případě hostující osoby, která příslušné zdravotnické povolání na území České republiky vykonává nebo vykonávala jako hostující nebo usazená osoba a které byla v České republice uznána nebo ověřena odborná kvalifikace pro výkon příslušného zdravotnického povolání podle tohoto zákona nebo zákona o uznávání odborné kvalifikace[2],

 


[1] organizační složka státu, součást organizační složky státu nebo právnická osoba vykonávajících činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysoká škola  nebo akreditované zařízení podle zákona č. 95/2004 Sb.

[2] Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

 

b) v případě hostující osoby, která splňuje podmínky automatického uznávání (§ 28a nebo § 28b zákona č. 95/2004 Sb.).

V případě, kdy nejsou naplněny podmínky pro upuštění od ověření odborné kvalifikace, Ministerstvo zdravotnictví doručí rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace hostující osobě do 1 měsíce od obdržení oznámení.

Formulář žádosti:

Oznámení hostující osoby lze učinit na předepsaném formuláři. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti upozorňuje, že existující dva druhy tohoto formuláře.

  1. Formulář oznámení hostující osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu zdravotnického povolání v České republice
  2. Formulář oznámení hostující osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu zdravotnického povolání v České republice, a to na základě pozvání k předávání nebo nabývání odborných neb praktických zkušeností nebo k provedení jednorázových výkonů

Podle ustanovení § 27a zákona č. 95/2004 Sb. platí, že oznámení podává hostující osoba, pokud oznámení činí jiná osoba (půjde zejména o oznámení hostující osoby činěné na základě pozvání k předávání nebo nabývání odborných neb praktických zkušeností nebo k provedení jednorázových výkonů), je nezbytné jej doplnit příslušnou písemnou plnou mocí ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

M i n i s t e r s t v o   z d r a v o t n i c t v í   ČR

 P a l a c k é h o   n á m ě s t í   4

 128 01 Praha 2

nebo zaneste na Podatelnu Ministerstva zdravotnictví na téže adrese od 8.00 do 15.00  (v Po a St do 16.30)

Kontaktní tel.: +420 224 972 915

Konsolidovanou verzi Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací naleznete zde.

 

Přílohy