Uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka

Vytvořeno: 16. 5. 2021 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

podle ustanovení § 85c zákona č. 96/2004 Sb. pro žadatele, kteří mají odbornou způsobilost nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle tohoto zákona

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky po předložení úplné žádosti, pokud absolvované studium plně odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům stanoveným vzdělávacím programem pro příslušný obor specializačního vzdělávání zveřejněným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro NLZP dle NV č. 31/2010 Sb.

 


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU


 

Žádost o uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR

1
Vyplňte žádost na předepsaném formuláři a uložte ji.

Formulář žádosti

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Variabilní symbol: 1111111111
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

K žádosti poté doložte doklad o úhradě správního poplatku převodem.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • doklad o odborné způsobilosti nebo doklad o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání:

  • v případě studia absolvovaného v ČR je dostačující doklad o získaném kvalifikačním vzdělání (diplom, osvědčení, vysvědčení, certifikát apod.);

  • v případě studia absolvovaného v zahraničí je nutné doložit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR.

 • úředně ověřený překlad dokladů o získaném zahraničním specializačním vzdělání poskytující informace o:

  • délce studia
  • rozsahu teoretické a praktické přípravy
  • znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a
  • činnostech ke kterým získal oprávnění.

 • doklad o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

 • doklad o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců.

 • kolkové známky v úhrnné hodnotě 500,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

 

Není-li uvedeno v seznamu příloh jinak, doklady se předkládají v kopii a má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii.

Úředně ověřený překlad dokladu do českého jazyka má být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Kontaktní osoba

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy