Úřednická zkouška

Vytvořeno: 13. 12. 2018 Poslední aktualizace: 22. 11. 2023

V souladu s ustanovením § 35 odst. 3 a dle § 178 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě umožňuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZCR“) vedle státních zaměstnanců vykonat úřednickou zkoušku v oboru státní služby „Zdravotnictví a ochrana zdraví“ též osobám, které splňují předpoklady pro přijetí do služebního poměru podle § 25 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Vykonání úřednické zkoušky je umožněno na základě žádosti (vzor naleznete v seznamu příloh, včetně vzorů čestných prohlášení) adresované odboru personálnímu Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám 4, 128 01 Praha 2. K přihlášení na úřednickou zkoušku je třeba doložit veškeré přílohy žádosti ve stanovené podobě.

Úřednická zkouška se skládá z obecné části (zkušební otázky a odborná literatura) a zvláštní části (v oboru státní služby Zdravotnictví a ochrana zdraví – zkušební otázky a odborná literatura)

Termíny konání úřednických zkoušek jsou uveřejňovány v Informačním systému pro státní službu.

Osoba, která není státním zaměstnancem a splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama (obecná část úřednické zkoušky – 500 Kč a zvláštní část úřednické zkoušky – 2000 Kč za osobu). Výše úhrady je stanovena služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví preferuje platbu bezhotovostním převodem na příjmový účet MZ č. ú. 19 – 2528001/0710 (variabilní symbol: datum narození ve formátu dd-mm-rrrr)

Úhrada za vykonání úřednické zkoušky musí být připsána na účet MZČR nejpozději 15 pracovních dnů před termínem konání zkoušky, na kterou je osoba přihlášena.

Bližší informace k úřednické zkoušce (včetně její úhrady) poskytne Ing. Eva Nováková, DiS., tel.: 224 972 383, e-mail: eva.novakova@mzcr.cz

 

Přílohy