Upřesnění postupů týkajících se prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu

Vytvořeno: 6. 12. 2022 Poslední aktualizace: 6. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) je v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) odpovědné za naplnění milníků a cílů stanovených u komponent 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

V současné době došlo ze strany Evropské komise k upřesnění postupů pro projekty financované z NPO týkajících se prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu. Příjemci realizující rozsáhlé projekty přesahující roční produkované provozní emise 20 000 t CO2 ekv./rok u výstavby nových budov mají povinnost zpracovat podrobnou analýzu klimatického dopadu zdravotnického zařízení (dále jen „analýza“). Příjemce zpracovává analýzu pro realizační i provozní fázi stavby v průběhu přípravy projektu. Nedodržení uvedeného postupu může vést ke krácení poskytnuté dotace.

MZ ukládá příjemci povinnost zpracovat a předložit vlastníku komponenty analýzu před zahájením stavby a doporučuje zavázat zhotovitele stavby, aby před zahájením stavby zpracoval vlastní metodiku postupu stavebních prací pro naplnění zásad analýzy, tyto zásady dodržoval, průběžně reportoval jejich plnění a po fyzické realizaci projektu předložil příjemci závěrečné vyhodnocení popisující naplnění jednotlivých zásad analýzy.

Výdaje na zpracování analýzy budou za splnění podmínek NPO způsobilým výdajem. (Odhadovaná cena analýzy činí cca 300 tis. Kč.)

Základní struktura analýzy je uvedena v příloze.

Přílohy