Traumatologické plány – poskytovatel jednodenní a lůžkové péče

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

Podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel jednodenní a  lůžkové péče povinen zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat;  návrh traumatologického plánu je povinen projednat s příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici, s ministerstvem.

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání stanovuje vyhl. č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání. 

Mimo jiné musí být traumatologický plán zpracován tak, aby v něm byla vymezena opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývajících pro poskytovatele z traumatologického plánu  havarijního plánu kraje a způsob zajištění jejich plnění a přehled postupů při plnění opatření na jednotlivých pracovištích zdravotnického zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí informace o hromadném neštěstí. Musí dále obsahovat seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí.