Traumateam ČR

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

Mechanismus civilní ochrany EU byl vytvořen rozhodnutím rady 2001/792/ES (aktualizováno Rozhodnutím Rady 2007/779/ES). 

V roce 2013 bylo vydáno
• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1313/2013/EU Mechanismus civilní ochrany Unie a
• Prováděcí Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1313/2013/EU,
které nahradily původní právní předpisy EU v této oblasti.

Cílem mechanismu je posilovat spolupráci mezi Unií a členskými státy a usnadňovat koordinaci v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit účinnost systémů pro předcházení přírodním a člověkem způsobeným katastrofám, připravenost a odezvu na ně. 

Mechanismus by měl usnadňovat mobilizaci a koordinaci asistenčních služeb, které se mají řídit konkrétní poptávkou žádající země.
Obecně se jedná o dosažení vysokého stupně úrovně ochrany členských států, zvýšení připravenosti – stav pohotovosti a způsobilosti lidských a materiálních prostředků k zajištění rychlé a účinné odezvy na katastrofy, usnadnění rychlé a účinné odezvy a zvýšení informovanosti veřejnosti.

Mechanismus civilní ochrany Unie má dva stěžejní koordinační prvky, kterými jsou středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC), a společný komunikační a informační systém pro mimořádné události (CECIS), díky nimž lze operativně koordinovat a komunikovat poptávanou a nabízenou pomoc a zároveň řešit logistiku této pomoci.

Kontaktním místem pro ERCC a koncovým bodem pro CECIS v ČR je Operační a informační středisko MV – GŘ HZS ČR.

Hlavním nástrojem jsou evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události (EERC), které jsou složeny z dobrovolného souboru předem vyčleněných kapacit členských států pro odezvu a zahrnují
• moduly,
• další kapacity pro odezvu (specializované týmy)
• odborníky
• materiál nebo zásoby pro pomoc nutnou ke zmírnění okamžitých následků katastrofy (generátory, vodní čerpadla…).

Moduly civilní ochrany jsou tvořeny ze zdrojů jednoho nebo více členských států a jsou schopny provádět předem definované úkoly v oblasti odezvy v souladu se zavedenými mezinárodními pokyny. Mohou být nasazeny ve velmi krátkém časovém horizontu od předložení žádosti o poskytnutí pomoci prostřednictvím střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) a mohou pracovat samostatně a nezávisle po stanovené období. Zároveň jsou moduly navzájem interoperabilní a jsou schopny případně spolupracovat s jinými subjekty Unie nebo případně s mezinárodními organizacemi (zejména OSN). Moduly jsou registrovány v systému CECIS. V rámci EU je zaregistrováno cca 200 modulů, které jsou rozřazeny do 17 typů. ČR v současné době nabízí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie následující moduly:
 2x modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech ve středně těžkých podmínkách (MUSAR);
 1x modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech v těžkých podmínkách (HUSAR);
 1x modul pro vysokokapacitní čerpání vody (HCP);
 1x modul chemické, biologické, radiologické a nukleární detekce a odběr vzorků (CBRNDET);
 1x modul pro povodňové záchranné práce s pomocí člunů (FRB);
 1x modul předsunuté zdravotnické jednotky (AMP) – Traumateam ČR u FN Brno.

 

V roce 2010 byl vytvořen Traumateam ČR u Fakultní nemocnice Brno, který byl zařazen jako jeden z modulů civilní ochrany vytvořené z vnitrostátních zásob členského státu podle Rozhodnutí Evropské komise 779/2007.

Traumateam ČR k zajištění humanitární pomoci poskytované do zahraničí a zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací realizuje mezinárodní závazky ČR v rámci Evropské unie, Organizace spojených národů a Severoatlantické aliance v ochraně proti živelním a jiným katastrofám.

Traumatem ČR je mobilním posilovým zdravotnickým útvarem určeným k provádění třídění pacientů na místě neštěstí, stabilizování jejich zdravotního stavu a příprava na přesun do nejbližšího zdravotnického zařízení ke konečnému ošetření.  Požadované kapacity činnosti jsou roztřídit nejméně 20 pacientů za hodinu, stabilizovat 50 pacientů za 24 hodin a zajistit ošetření 100 pacientů s lehčími zraněními za 24 hodin.
V rámci mezinárodní humanitární pomoci do zahraničí se požaduje připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky k pomoci a schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo

Personálním složením a materiálním vybavením je Traumatem ČR určen k nasazení a činnosti jak ve stavebních objektech – nejlépe ve zdravotnických zařízeních poblíž zóny katastrofy, tak v provizorních podmínkách ve stanech.